GRB-conforme as-builtplannen na uitvoering wegeniswerken

Na de uitvoering van werken aan wegen, waterlopen of spoorwegen moeten de openbare besturen en netbeheerders een GRB-conform as-builtplan bezorgen aan het agentschap Informatie Vlaanderen, zodat de informatie in het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) up-to-date blijft.De besturen en netbeheerders hebben ook een meldplicht wanneer zij afwijkingen vaststellen. In een ministerieel besluit van 13 maart 2017 verduidelijkt minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans bij wie beide verplichtingen liggen en over hoeveel tijd men beschikt om aan elke verplichting te voldoen.

Binnen de maand

Een GRB-initiatiefnemer die werken laat uitvoeren aan wegen, waterwegen of spoorweginfrastructuur, moet het agentschap Informatie Vlaanderen een GRB-conform as-builtplan bezorgen als:

 • er een zone van ten minste 50 m² wordt opengebroken;
 • de werken een impact hebben op de data in het GRB; én
 • de werken meerdere gewijzigde objecten omvatten.
Het agentschap Informatie Vlaanderen is het vroegere Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (Agiv).

De GRB-initiatiefnemer moet het GRB-conforme as-builtplan binnen de maand na de voorlopige oplevering van de werken bezorgen.

Een GRB-conform as-builtplan is een plan van de nieuwe, opgemeten as-builttoestand na de beëindiging van de werken aan de weg-, water- of spoorweginfrastructuur. Het plan moet opgesteld worden volgens de zogenaamde ‘GRB-skeletspecificaties’ van het agentschap.

De verplichting tot het opstellen van een GRB-conform plan ligt bij de GRB-initiatiefnemer. Dat is, naargelang het geval:

 • het Vlaamse Gewest of de Vlaamse Gemeenschap;
 • een intern verzelfstandigd agentschap mét rechtspersoonlijkheid (zoals de Ovam, de Vmm of Toerisme Vlaanderen), een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap (zoals de VMSW, de VLM of De Lijn), of een privaatrechtelijk vormgegeven extern agentschap (zoals de NV Waterwegen, de Participatiemaatschappij Vlaanderen nv of Muntpunt vzw);
 • een Vlaamse openbare instelling (zoals de VRT, De Watergroep of de VITO);
 • een provincie of gemeente; of
 • een netbeheerder van een ‘fysiek leidingnet’.

Private verkavelaars zijn dus niet verplicht om een as-builtplan te laten opstellen door een landmeter, topograaf, aannemer of studiebureau.

De GRB-initiatiefnemers, voor wie die verplichting wél bestaat, vinden op de website van het agentschap een webformulier voor het doorsturen van de gegevens. Zij mogen daarvoor geen kosten aanrekenen.

Het agentschap voert kwaliteitscontroles uit op de doorgestuurde informatie, valideert die, en voert de gevalideerde gegevens in het GRB in.

Binnen de 3 maanden

Naast de verplichting om as-builtplannen op te stellen en door te sturen, hebben de deelnemers aan de geografische databank ook een meldingsplicht wanneer zij afwijkingen vaststellen ten aanzien van de data in het GRB, wanneer zij op terreinmutaties of eventuele fouten stuiten, of wanneer de GRB-gegevens niet volledig blijken te zijn.

Het nieuwe ministerieel besluit legt daarvoor een termijn op: de deelnemers moeten de afwijkingen binnen de 3 maanden melden.

Het agentschap zal de gemelde gegevens vervolgens controleren en ze meenemen bij een volgende update. Informatie Vlaanderen heeft overigens al een handleiding opgesteld voor het melden van GRB-afwijkingen.

GRB

Het Grootschalig Referentie Bestand of GRB is een open databank, die gratis geraadpleegd mag worden en waarvan de gegevens gratis hergebruikt mogen worden. In het GRB zit informatie over gebouwen, gevellijnen, wegen, spoorbanen, bruggen, sluizen, grachten, hoogspanningsmasten, silo’s, bushokjes, putdeksels, brandkranen,… Een volledig overzicht vindt u in het GRB-Objecten-handboek.

Het GRB is sinds 1 januari 2016 erkend als authentieke (dus: officiële) geografische gegevensbron voor topografische gegevens. Andere authentieke geografische gegevensbronnen zijn het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB) van de Vlaamse steden en gemeenten, en de Dataset Bedrijventerreinen van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio).

Van toepassing:

 • Vlaams gewest.
 • 21 april 2017. Wettelijke regeling van 10 dagen na publicatie in het BS.

Bron:Ministerieel besluit van 13 maart 2017 houdende de bijhoudingsprocedures en de vaststelling van de meldings- en as-builtspecificaties voor de bijhouding van het GRB, BS 11 april 2017.
Zie ook:
 • Decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB), BS 5 juli 2004 (GRB-decreet).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 houdende diverse bepalingen over de toegang en het gebruik, de erkenning als authentieke geografische gegevensbron en de bijhouding van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB), BS 24 november 2015.

Carine Govaert

Ministerieel besluit houdende de bijhoudingsprocedures en de vaststelling van de meldings- en as-builtspecificaties voor de bijhouding van het GRB

Afkondigingsdatum : 13/03/2017
Publicatiedatum : 11/04/2017

Gepubliceerd op 20-04-2017

  204