Goedkeuring van het reglement van de FSMA over de verslagen die de cliënten jaarlijks moeten ontvangen over de door hen gesloten verzekeringsovereenkomsten

Een KB van 18 september 2016 keurt het reglement van 2 augustus 2016 van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) goed ‘over de deugdelijke verslagen die de dienstverleners aan hun cliënten moeten verstrekken over de verzekeringsbemiddelingsdienst die zij hun aanbieden, of de verzekeringsovereenkomsten die zij met hen hebben gesloten’. Het reglement verduidelijkt de inhoud, de vorm en de modaliteiten voor de verstrekking van deze verslagen. Het is voor het eerst van toepassing op de verslagen over het kalenderjaar 2017.

Het KB van 18 september 2016 bevat als bijlage een toelichtende nota.

Deugdelijke verslagen

Het reglement van de FSMA van 2 augustus 2016 geeft uitvoering aan artikel 4, 8° van het KB van 21 februari 2014 ‘over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector’.

Volgens die bepaling moet de cliënt van de dienstverlener deugdelijke verslagen ontvangen over, naargelang het geval:

  • de verzekeringsbemiddelingsdienst die hij hem aanbiedt, of
  • de verzekeringsovereenkomsten die hij met hem heeft gesloten.

Hij moet deze verslagen ontvangen:

  • van de dienstverlener die een andere verzekeringstussenpersoon dan een verbonden verzekeringsagent is, over de verzekeringsovereenkomsten die de cliënt via zijn tussenkomst heeft gesloten;
  • van de dienstverlener die een verzekeringsondernemer is, over de verzekeringsovereenkomsten die de cliënt rechtstreeks bij die dienstverlener en zijn verbonden verzekeringsagenten heeft gesloten.

Dit reglement is niet van toepassing op de deugdelijke verslagen die de dienstverleners aan hun cliënten moeten verstrekken over de volgende verzekeringsovereenkomsten:

  • de verzekeringsovereenkomsten over de dekking van grote risico’s;
  • de collectieve verzekeringsovereenkomsten die een verzekeringnemer uitsluitend heeft gesloten met het oog op de dekking van de risico’s waaraan er een geheel van personen zijn blootgesteld die een band van dezelfde aard met de verzekeringnemer hebben en die, via de verzekeringnemer, contractueel zijn toegetreden om in aanmerking te komen voor de geboden dekking.

Inhoud van de verslagen

Wat de inhoud van de te verstrekken informatie betreft, bepaalt het reglement dat het verslag uit twee afzonderlijke delen moet bestaan:

  • Een eerste deel waarin er een algemeen overzicht moet worden gegeven van de portefeuille van verzekeringsovereenkomsten die met of via de dienstverlener zijn gesloten. Dat algemene overzicht bevat identificatiegegevens, naast het aantal op 31 december van het betrokken jaar lopende overeenkomsten en het aantal tijdens dat jaar vervallen overeenkomsten.
  • Een tweede deel met een inventaris van alle lopende verzekeringsovereenkomsten, waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen de niet-levensverzekeringen, de spaarverzekeringen, de beleggingsverzekeringen en de andere levensverzekeringen dan de spaar- en de beleggingsverzekeringen. Voor elke overeenkomst moet er ook een reeks specifieke gegevens worden verstrekt (art. 5 van het reglement). Te noteren valt dat, wanneer een overeenkomst de kenmerken van zowel een spaarverzekeringen als een beleggingsverzekering vertoont (een zogenaamde verzekeringsovereenkomst van tak 44), de vereiste informatie cumulatief moet worden verstrekt voor beide verzekeringstypes.

Te noteren valt dat het reglement onder andere de vermelding van het ‘type’ overeenkomst vereist. Daarnaast is ook de vermelding vereist van het tijdens het betrokken jaar lopende of opgezegde aantal overeenkomsten ’van elk type’.Hier moet er worden verduidelijkt om welke type verzekeringsovereenkomst in de courante betekenis van de term het gaat (bv. brandverzekering, autoverzekering, burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering, enz.).

Verder moet er worden opgemerkt dat de inventaris van elke niet-levensverzekeringovereenkomst de verzekerde bedragen en de toepasselijke franchises zal moeten verduidelijken, voor zover de verzekeringnemer die bedragen en franchises heeft gekozen. Als de verzekerde bedragen en de franchises niet door de verzekeringnemer vastgesteld zijn, is het voldoende om in de inventaris naar de voorwaarden van de overeenkomst te verwijzen (algemene voorwaarden of elk ander contractueel document).

De inventaris moet ook de eventuele aanpassingen vermelden die tijdens het kalenderjaar in de waarborgen van de verzekeringsovereenkomsten aangebracht zijn. Te noteren valt dat deze mededeling van de in de waarborgen aangebrachte aanpassingen in geen geval als bewijs van hun aanvaarding door de cliënt zal kunnen worden gebruikt.

Ook moet de inventaris van elke overeenkomst de bedragen vermelden die tijdens het voorbije kalenderjaar aan de verzekeringnemer of aan derden gestort zijn ter uitvoering van de overeenkomst, behalve wanneer de aan derden gestorte bedragen ter uitvoering van een verplichte verzekeringsovereenkomst aan hen gestort zijn.

Vorm van de verslagen

De verslagen moeten deugdelijk zijn, wat impliceert dat zij in een duidelijke en begrijpelijke taal moeten worden opgesteld. Ze moeten ook bondig en nauwkeurig zijn, zodat de cliënten snel een volledig overzicht van de verzekeringsovereenkomsten krijgen. Het staat de dienstverlener echter vrij om zelf het model te kiezen dat hij daarbij gebruikt (tabel, lijst, enz.).

Een dienstverlener zou zijn verslagen ook elektronisch kunnen opstellen in de vorm van een tabel waarin alle informatie over het vorige jaar (of verschillende voorbije jaren) systematisch wordt opgenomen.

Verstrekking van de verslagen

De verslagen over een bepaald kalenderjaar moeten jaarlijks en uiterlijk op 31 maart van het volgende jaar aan de cliënten worden verstrekt.

De verslagen moeten gratis aan de cliënten worden verstrekt op een duurzame drager.

Een andere duurzame drager dan papier is enkel toegestaan:

  • wanneer de verstrekking van de verslagen op die drager past in de context waarin de dienstverlener zakendoet met de cliënt, en
  • wanneer de cliënt, na de keuze te hebben gekregen om de verslagen op papier dan wel op die andere duurzame drager te ontvangen, er specifiek voor heeft geopteerd om de verslagen op die andere duurzame drager te ontvangen.

De cliënt die ervoor heeft geopteerd om de verslagen op een andere duurzame drager dan papier te ontvangen, moet die keuze achteraf nog kunnen veranderen. Hij moet door de dienstverlener in kennis worden gesteld van de procedure die hij ter zake dient te volgen, als deze hem vraagt om te kiezen tussen de verstrekking van de verslagen op papier of op een andere duurzame drager dan papier. Die mogelijkheid moet de cliënt in herinnering worden gebracht telkens wanneer er hem een verslag op een andere duurzame drager dan papier wordt verstrekt.

Behalve wanneer de duurzame drager met het verslag persoonlijk aan de cliënt wordt verstrekt of geadresseerd, moet deze jaarlijks van de dienstverlener een waarschuwing ontvangen die hem meedeelt dat het verslag beschikbaar is en waar het precies beschikbaar is, en waarin hij wordt verzocht om dat verslag te raadplegen.

Voor de toepassing van het KB van 18 september 2016 zal de verstrekking van het verslag via elektronische communicatiekanalen worden geacht aangepast te zijn aan de context waarin de dienstverlener zakendoet met de cliënt, als wordt bewezen dat de cliënt regelmatig toegang heeft tot het internet. De mededeling door de cliënt van een e-mailadres als communicatiekanaal voor het zakendoen zal als een bewijs van die regelmatige toegang tot het internet worden beschouwd.

Evaluatie

De FSMA zal de voorschriften van het reglement van 2 augustus 2016 na verloop van tijd opnieuw onderzoeken in het licht van de opgedane ervaring en rekening houdend met de evolutie van de Europese regelgeving.

In werking

Het reglement van 2 augustus 2016 is voor het eerst van toepassing op de verslagen over het kalenderjaar 2017. De verslagen hierover moeten uiterlijk op 31 december 2018 aan de cliënten worden verstrekt.Wat de volgende kalenderjaren betreft, moeten de verslagen uiterlijk op 31 maart van het volgende jaar worden verstrekt.

Het reglement treedt in werking op de dag waarop het KB (van 18 september 2016) tot goedkeuring ervan in werking treedt. Dat was op 23 december 2016 (tien dagen na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad).

Bron:Koninklijk besluit van 18 september 2016 tot goedkeuring van het reglement van de autoriteit voor financiële diensten en markten over de deugdelijke verslagen die de dienstverleners aan hun cliënten moeten verstrekken over de verzekeringsbemiddelingsdienst die zij hun aanbieden, of de verzekeringsovereenkomsten die zij met hen hebben gesloten, BS 13 december 2016.
Zie ook:- Koninklijk besluit van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector, BS 7 maart 2014 (art. 4, 8°).- Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, BS 4 september 2002 (art. 64).

Karin Mees

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de autoriteit voor financiële diensten en marktenover de deugdelijke verslagen die de dienstverleners aan hun cliënten moeten verstrekken over de verzekeringsbemiddelingsdienst die zij hun aanbieden, of de verzekeringsovereenkomsten die zij met hen hebben gesloten

Afkondigingsdatum : 18/09/2016
Publicatiedatum : 13/12/2016

Gepubliceerd op 03-01-2017

  665