Gezondheidswerkers informeren patiënt over verzekeringsdekking (art. 174 en 175 DB Gezondheid)

De patiëntenrechten breiden uit. De gezondheidswerker informeert de patiënt voortaan ook over onder meer zijn verzekeringsdekking.

Meer informatie

Voortaan is de gezondheidswerker verplicht om aan de patiënt te melden of hij al dan niet beschikt over een verzekeringsdekking of een andere – individuele of collectieve – vorm van bescherming met betrekking tot zijn beroepsaansprakelijkheid.

Daarnaast moet hij de patiënt informeren over zijn vergunnings- of registratiestatus. Hij licht de patiënt bijvoorbeeld in over het visum dat hij heeft gekregen voor het uitoefenen van zijn beroep, over zijn inschrijving bij het Riziv of over zijn inschrijving bij de Orde van geneesheren.

Die verplichtingen gelden niet enkel voor de ‘gewone’ zorgverleners, zoals artsen, kinesisten, verpleegkundigen en paramedici, maar ook voor de beoefenaar van ‘niet-conventionele praktijken’.

Die extra patiëntenrechten zijn het gevolg van Europese verplichtingen. Zij helpen de patiënt om met kennis van zaken beslissingen te nemen en misverstanden te voorkomen. Ze bevorderen het vertrouwen tussen patiënt en beroepsbeoefenaar.

Commissie ‘rechten van de patiënt’

Het behandelen van klachten over de werking van de ombudsfuncties is geen taak meer van de federale commissie ‘rechten van de patiënt’. Zij kan wel nog de werking van de ombudsfuncties evalueren. Nieuw daarbij is dat ze op dat punt aanbevelingen kan formuleren.

Inwerkingtreding

Deze wijzigingen treden in werking op 10 mei 2014.

Bron:Wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, BS 30 april 2014 (art. 174–175 DB Gezondheid)
Zie ook:Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, art. 8/1, 8/2 en 16

Ilse Vogelaere

Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid

Afkondigingsdatum : 10/04/2014
Publicatiedatum : 30/04/2014

Gepubliceerd op 13-05-2014

  98