Gezinnen met adolescenten hebben recht op grotere sociale woning in Brussel

De Brusselse regering wijst een percentage sociale woningen prioritair toe aan de slachtoffers van partnergeweld. Ze herziet de bewoningsnormen voor gezinnen met adolescenten, verscherpt de privacyregels, en indexeert de drempelbedragen uit haar OVM-Huurbesluit. OVM staat hier voor ‘openbare vastgoedmaatschappij’, en dat is dan weer de Brusselse benaming voor een sociale huisvestingsmaatschappij.

Bewoningsnorm voor jonge kinderen

Een sociale woning moet uiteraard aangepast zijn aan de grootte van het gezin. Zo bestaat een geschikte sociale woning in de regel uit 1 slaapkamer per koppel, en – in principe – één bijkomende slaapkamer per kind.

Voor kinderen van hetzelfde geslacht volstaat echter 1 kamer per 2 kinderen. Op voorwaarde dat de kinderen jonger zijn dan 18 jaar. Kinderen van verschillend geslacht moeten per 2 in één kamer slapen tot de leeftijd van 12 jaar.

Vanaf 1 januari 2016 wordt dat regime versoepeld. De leeftijdsgrens voor kinderen van hetzelfde geslacht wordt verlaagd van 18 naar 15 jaar, zodat adolescenten sneller recht krijgen op een eigen kamer.Bovendien geldt de verplichting om kinderen in één kamer te slapen te leggen, alleen nog als de kamer een oppervlakte heeft van ten minste 6m².

Slachtoffers van partnergeweld

Sociale woningen worden in regel toegewezen volgens de volgorde van inschrijving in het register van de kandidaten. Daarop bestaan een aantal afwijkingen, onder meer voor gehandicapte personen en voor personen die uit hun huis worden gezet omdat hun woning grondig gerenoveerd wordt. Aan de huidige lijst wordt er een 10de afwijking toegevoegd. Er kan voortaan ook afgeweken worden van de toewijzing in chronologische volgorde voor personen die het slachtoffer werden van intrafamiliaal of partnergeweld. Op voorwaarde dat het opvangtehuis daarover een overeenkomst heeft gesloten met de openbare vastgoedmaatschappij.

Brussel engageert zich om minstens 3% van het totale aantal woningen dat het voorbije jaar werd toegewezen, te reserveren voor de slachtoffers van intrafamiliaal of partnergeweld die werden doorgewezen door een opvangtehuis.

Ook deze aanpassing gaat in op 1 januari 2016.

Bedragen geïndexeerd

Het OVM-Huurbesluit bevat diverse drempelbedragen en grenswaarden. Zoals een korting op de huurprijs als de woning niet is aangepast aan de gezinssamenstelling, of diverse maxima wat het toegelaten gezinsinkomen betreft, naargelang de gezinssamenstelling. Al die drempels en plafonds worden nu geïndexeerd. En dit met uitwerking op 1 januari 2015 (!).

De impact van de indexatie is overigens minimaal, aangezien de meeste bedragen maar met 0,02% stijgen.

Bescherming van de privacy

Het wijzigingsbesluit voert voor het eerst regels in ter bescherming van de privacy. Zo staat er nu expliciet in het OVM-Huurbesluit dat de openbare vastgoedmaatschappijen alleen maar gegevens mogen inzamelen die strikt noodzakelijk zijn. En de verhuurder moet expliciet toestemming geven voor het inzamelen van bijkomende informatie bij de openbare diensten van het gewest.

Ook de modelcontracten voor een huur van onbepaalde of bepaalde duur, worden in die zin aangepast.

Toezichtscomité gaat… en komt terug

In 2002 werd er in het Brusselse een Toezichtscomité opgericht dat moest controleren of de wettelijke voorschriften op de overdracht van gegevens wel gerespecteerd werden. Het wijzigingsbesluit heft dat Toezichtscomité op.

Maar terzelfder tijd voert hetzelfde wijzigingsbesluit het Toezichtscomité opnieuw in, met een duidelijker afgelijnde opdracht. Het comité is voortaan belast met de naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen over het overmaken van de gegevens van de kandidaat-huurders en van de huurders, alsook van de bepalingen in verband met de inzameling van de gegevens van de huurders (bij diverse openbare diensten).

De samenstelling van het comité wijzigt niet: het bestaat nog altijd uit vertegenwoordigers van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BHGM) en vertegenwoordigers die worden aangewezen door de Brusselse regering.

Sinds 24 september, met uitzonderingen…

De aanpassingen die worden doorgevoerd in het OVM-Huurbesluit treden in werking op de dag van publicatie van het wijzigingsbesluit. Dat is op 24 september 2015. Maar dat is de theorie, want in werkelijkheid hebben de meeste wijzigingsartikels een afwijkende datum van inwerkingtreding. Meestal is dat 1 november 2015, of 1 januari 2016.

Veel aanpassingen gelden overigens alleen voor nieuwe verhuringen. Woningen die tot nu geschikt bevonden werden, blijven dat ook in de toekomst. Ook al zijn de nieuwe regels anders.

Bron:Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 september 2015 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van woningen die beheerd worden door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM-Huurbesluit), BS 24 september 2015.

Carine Govaert

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van woningen die beheerd worden door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen

Afkondigingsdatum : 17/09/2015
Publicatiedatum : 24/09/2015

Gepubliceerd op 29-09-2015

  94