Gewijzigd verloop examen beroepsbekwaamheid en toelatingsexamen gerechtelijke stage

Juristen die willen deelnemen aan het examen beroepsbekwaamheid of het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage zullen nog steeds in het Staatsblad kunnen vernemen wanneer de examens plaatsvinden, hoe ze zich moeten inschrijven en hoe het examenprogramma eruit ziet. Die aankondiging via een officieel bericht enkele maanden voor de examendag blijft verplicht. Al schrapt de federale regering de vereiste om ‘minstens één keer per jaar’ een bericht te publiceren.

Ze wijzigt ook de inhoud van het bericht. Naast de vormvereisten en de termijn voor indiening van de aanvragen tot deelname worden voortaan alle ‘nadere regels’ in verband met de examens gemeld. Bijvoorbeeld de stukken die bij de aanvraag tot deelname moeten worden gevoegd.

Ook de aanvraag verloopt voortaan iet wat anders. Kandidaten richten hun aanvraag niet meer tot de voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie maar tot de bevoegde benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie of de subcommissie die is ingesteld op basis van artikel 259-10 van het Gerechtelijk Wetboek en instaat voor de voorbereiding en verbetering van de examens. Bovendien is ‘een per post aangetekende brief’ niet langer vereist. De termijn wijzigt niet. Aanvragen worden verwacht binnen 1 maand na de aankondiging in het Staatsblad.

De federale regering geeft ook extra aandacht aan de privacy van de kandidaten. Ze bepaalt uitdrukkelijk dat hun anonimiteit moet gewaarborgd blijven tot na de deliberatie. Al is het niet meer nodig dat de secretarissen van de benoemingscommissies de omslagen met identiteitsgegevens openen die aan de examenschriften bevestigd zijn.

Tot slot resulteert het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage nog maar in 1 lijst van geslaagden. Er is geen voorlopige of definitieve lijst meer.

Het KB van 23 augustus 2015 treedt in werking op 1 september.

Bron:Koninklijk besluit van 23 augustus 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2000 tot vaststelling van de wijze en de voorwaarden voor de organisatie van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend examen voor toelating tot de gerechtelijke stage, BS 27 augustus 2015.
Zie ook Koninklijk besluit van 21 september 2000 tot vaststelling van de wijze en de voorwaarden voor de organisatie van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend examen voor toelating tot de gerechtelijke stage, BS 30 september 2000.

Laure Lemmens

Afkondigingsdatum : 23/08/2015
Publicatiedatum : 27/08/2015

Gepubliceerd op 31-08-2015

  423