Gevangenis hanteert strikte openingsuren voor indienen hoger beroep en verzet in strafzaken (art. 33-37 en 52-54 Potpourri IV)

Gevangenen, geïnterneerden en Moffers in een gemeenschapscentrum zullen hun verklaring van hoger beroep in strafzaken en hun verzet tegen veroordelingen in strafzaken binnenkort alleen nog mogen indienen wanneer de griffie van de gevangenis of instelling waar ze verblijven open is. Justitie zal binnenkort een lijst met openingsuren publiceren in het Belgisch Staatsblad.

Verklaring van hoger beroep

Op basis van de Wet Procedureakten Gedetineerden van 25 juli 1893 mogen gevangenen, geïnterneerden en minderjaren die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (zogenaamde Moffers) in hun strafzaak beroep aantekenen door een verklaring neer te leggen bij de directeur (of diens gemachtigde) van de gevangenis, de instelling tot bescherming van de maatschappij of het gemeenschapscentrum waar ze opgesloten of geïnterneerd zijn. In praktijk worden die verklaringen neergelegd bij de griffie van de inrichting.

Alleen binnen openingsuren

De indieningsmomenten worden nu drastisch ingeperkt. Verklaringen neerleggen, mag voortaan alleen nog binnen de openingsuren van de griffie. In het verleden zijn immers tal van fouten begaan wanneer hoger beroep werd ingesteld op het moment dat het personeel van de gevangenis niet meer aanwezig was. Soms met zeer zware gevolgen, zoals de invrijheidstelling.

De wetgever wil dergelijke procedurefouten in de toekomst vermijden. Voor alle gevangenissen en instellingen zullen bij KB openingsuren worden vastgesteld.

De regeling wordt ingevoerd naar analogie met wat in het Gerechtelijk Wetboek is voorzien voor de griffies van de hoven en rechtbanken.

Ook verzoekschriften met grieven

De regeling geldt trouwens niet alleen voor het indienen van de verklaringen van hoger beroep. Ze is ook van toepassing op de verzoekschriften waarin de grieven zijn bepaald die tegen het vonnis worden ingebracht. Wie hoger beroep wil aantekenen in strafzaken, is immers sinds 1 maart 2016 verplicht om precies aan te geven op welke punten en om welke redenen de gewezen beslissing moet worden gewijzigd. Wordt dit verzoekschrift met grieven niet ingediend, dan kan de rechter het hoger beroep onontvankelijk verklaren.

Akte van hoger beroep

De wetgever beperkt trouwens niet alleen de indieningsmomenten. Er wordt ook gesleuteld aan de verwerking van het hoger beroep.

  • eerste werkdag
Voortaan wordt uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de verklaring van hoger beroep een ‘akte van hoger beroep’ opgesteld. Deze akte wordt opgenomen in een register van de hogere beroepen dat al langer bestaat.

  • inhoud akte van hoger beroep
De wet zegt nu uitdrukkelijk wat in de akte van hoger beroep moet staan. Het gaat minimum om de identiteit van de persoon die de verklaring heeft afgelegd en diens handtekening, de datum van de verklaring, de bestreden rechterlijke beslissing, de identiteit en hoedanigheid van de persoon die de akte van hoger beroep heeft opgesteld en diens handtekening.

  • kopie aan rechtbank
De directeur van de inrichting (of diens gemachtigde) bezorgt dezelfde dag nog een kopie van de akte van hoger beroep aan de griffier van de rechtbank waarvan de beslissing uitgaat waartegen beroep wordt aangetekend. Hij gebruikt hiervoor ‘het snelste schriftelijke communicatiemiddel’. Kopie, fax, mail….

Ook het verzoekschrift met grieven wordt doorgegeven. Deadline is hier de eerste werkdag volgend op de dag van ontvangst.

Verzet tegen veroordelingen in strafzaken

Een gelijkaardige regeling werd ingevoerd voor het verzet tegen de veroordelingen in strafzaken. Daarvoor werd het KB nr. 236 van 20 januari 1936 tot vereenvoudiging van sommige vormen van strafvordering ten opzichte van gedetineerden aangepast.

9 januari 2017

Dit onderdeel van de vierde Potpourri-wet bevat geen specifieke datum van inwerkingtreding. De bepalingen worden dus volgens de algemene regel van kracht, 10 dagen na publicatie in het Belgisch staatsblad. Dat is 9 januari 2017.

Bron:Wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 30 december 2016. (art. 33-37 en 52-54 Potpourri IV)

Laure Lemmens

Wet tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie

Afkondigingsdatum : 25/12/2016
Publicatiedatum : 30/12/2016

Gepubliceerd op 30-01-2017

  385