Gevangenen hebben vanaf 1 juli 2020 recht om eigen kledij te dragen

Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 43 van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden met betrekking tot het recht op het dragen van eigen kledij

Vanaf 1 juli 2020 hebben àlle gedetineerden het recht om in de gevangenis hun eigen kledij en schoenen te dragen. Hen verplichten om een gevangenisuniform te dragen mag niet meer, tenzij dat echt nodig is voor de arbeid of bij bepaalde activiteiten.

Dat staat zo in de Basiswet Gevangeniswezen uit 2005, maar het betrokken artikel 43 is nooit in werking getreden. Veel gevangenissen passen de regels wel al toe waardoor heel wat gevangenen al langer hun eigen kleren mogen dragen.

Andere inrichtingen zijn nog niet zo ver en hanteren nog de regels van het Algemeen Reglement van de Strafinrichtingen van 21 mei 1965. Dat reglement verplicht iedereen die veroordeeld is tot een gevangenisstraf van meer dan 3 maanden om strafkledij te dragen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen hierop uitzonderingen worden toegestaan. Deze inrichtingen staan dus voor een omwenteling. Binnen een dik jaar hebben àlle gedetineerden het recht om hun eigen kledij te dragen.

Tenminste als – zo stelt de Basiswet - die kleren en schoenen voldoen aan de normen die door een gedwongen samenleven met anderen gesteld worden op het vlak van de hygiëne, de welvoeglijkheid, de orde of de veiligheid. Als de kledij niet voldoet aan deze normen, dan kan de directeur de gedetineerde verplichten om de ‘behoorlijke kleren en schoenen’ te dragen die door de gevangenis ter beschikking worden gesteld. Wat dat precies inhoudt, staat niet in de Basiswet. De gevangenissen moeten wel meer details over het dragen en het onderhoud van kledij en schoenen opnemen in hun huishoudelijk reglement.

Maar het is dus de bedoeling om het gevangenisuniform zoveel mogelijk te bannen. Let wel op: gedetineerden kunnen niet verplicht worden om hun eigen kledij en schoenen te dragen. Wie dat niet wil, krijgt kleding en schoenen van de gevangenis.

Treden in werking op 1 juli 2020:

Worden opgeheven
  • art. 74, 75 en 76 van het KB van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen;
  • art. 57, 113, 114 en 115 van het MB van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen.

Bron: Koninklijk besluit van 5 april 2019 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 43 van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden met betrekking tot het recht op het dragen van eigen kledij, BS 18 april 2019.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  1161