Geregistreerde kassa horeca: nieuwe circulaire met toepassingsmodaliteiten in werking op 1 december 2017

Circulaire nr. 2017/C/70 betreffende het geregistreerde kassasysteem

In het Belgisch Staatsblad van 21 november 2017 verscheen de langverwachte circulaire over de toepassingsmodaliteiten van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca. De nieuwe circulaire treedt in werking op 1 december 2017.
 
 
In deze nieuwe circulaire nr. 2017/C/70 van 6 november 2017 vindt zowat elke onderneming uit de sector (restaurant, traiteur, snackbar, cateraar, kok aan huis, kookworkshops, foodtruck, mobiele voedselkramen, hoteluitbater, bedrijfsfeesten, VIP-diners in een voetbalstadion, cafetaria in meubelzaken, …) welke modaliteiten gelden voor de niche waarin hij/zij actief is.

Btw-kasticket via geregistreerde kassa sinds 1 juli 2016

Sinds 1 juli 2016 is elke exploitant van een inrichting waar maaltijden worden verbruikt, en elke traiteur die cateringdiensten verricht, verplicht om aan elke belastingplichtige of niet-belastingplichtige klant een btw-kasticket uit te reiken via een geregistreerd kassasysteem (GKS) voor alle handelingen die hij in de uitoefening van de economische activiteit verricht en die verband houden met het verstrekken van maaltijden en dranken, al dan niet verschaft bij de maaltijd, inclusief alle verkopen van spijzen en dranken in deze inrichting.
Dit wanneer zijn jaaromzet (excl. btw) voor de restaurant- en cateringdiensten, met uitsluiting van de diensten die bestaan uit het verschaffen van dranken, meer bedraagt dan 25.000 euro (art. 21bis, Btw-KB nr. 1).

Inhoud circulaire

Alle toepassingsvoorwaarden en –modaliteiten van de witte kassa (GKS) worden in de nieuwe circulaire nr. 2017/C/70 van 6 november 2017 uitgebreid toegelicht.
Komen onder meer aan bod:
 • Berekening van de drempel van 25.000 euro (excl. btw), met volgende voorbeelden bakker met verbruikssalon, feestzaal, en meubelzaak;
 • Onderaanneming (met voorbeelden);
 • Hoteluitbaters:
  • 1ste Sector: hotelactiviteit: met opmerking kassavergunning nr. E.T.103.592, voorbeeld van globale hotelrekening en voorbeeld factuur;
  • 2de Sector: andere dan hotelactiviteit (met voorbeeld drempeloverschrijding, handeling buiten globale hotelrekening, onderaanneming restaurant – hotel, en wellness);
 • Uitbaters van bedrijfsrestaurants:
  • onderneming verstrekt zelf de maaltijden;
  • onderneming doet een beroep op een derde;
 • Richtlijnen voor de berekening van de 25.000 euro-drempel:
  • meerdere horecazaken onder één btw-identificatienummer (met voorbeeld mobiele kar, slager met cateringdiensten en pretpark – voetbalstadion)
  • onderscheid tussen leveringen en restaurant- en cateringdiensten (! Nieuwe regels);
 • Referentieperiode voor de berekening van de drempel: bestaande onderneming, starter, overnemer, verplichting tot het uitreiken van een rekening of ontvangstbewijs tijdens de periode tussen de registratie en de ingebruikname van het GKS;
 • Uitzonderingsmaatregelen en kassavergunningen:
  • vrijstelling artikel 44 van het Btw-Wetboek: met voorbeeld universiteitsrestaurant en sportclub, en opmerking didactisch restaurant;
  • bijzonder geval: het verstrekken van spijzen en dranken door een gemeente of een OCMW;
  • vrijstelling artikel 42 van het Btw-Wetboek;
  • forfaitaire regeling artikel 56 van het Btw-Wetboek;
  • vrijstellingsregeling artikel 56bis van het Btw-Wetboek;
  • verschaffers van lichte maaltijden;
  • frituuruitbaters;
  • vergunning Aanschrijving nr. 6 van 27 april 1999;
  • vergunning Beslissing nr. E.T.103.592 van 2 juni 2003;
 • Gevolgen van het overschrijden van de drempel:
  • kastickets van een geregistreerd kassasysteem;
  • kasticket ongeacht de aard van de handelingen, met voorbeeld ‘handelingen buiten de voedingssfeer’, ‘handelingen binnen de voedingssfeer’, feestzaal, meubelzaak, verkoop bedrijfsmiddel, en uitzonderingen niet-voedingswinkel, supermarkt, automaten, en internationaal passagiersvervoer;
  • kasticket ongeacht de hoedanigheid van de klant;
  • tijdstip van uitreiking van het kasticket, met opmerking ‘vouchers voor meervoudig gebruik’, eerste optionele afwijkende regeling voor tijdstip van uitreiking (met voorbeeld communie- of lentefeest, receptie, feestzaal, VIP-diner in voetbalstadion), tweede optionele afwijkende regeling voor het tijdstip van uitreiking voor de cateringdiensten B2B en B2G (met voorbeeld bedrijfsrestaurant en B2B-catering);
  • bijzondere regels opeisbaarheid particuliere klanten: incasseringsprincipe; ontvangst van een voorschot; opmerking btw-tarief op voorschot;
  • facturatie;
  • dagboek van ontvangsten;
  • einde van het gebruik van het geregistreerde kassasysteem (met voorbeeld café en voorbeeld restaurant);
  • verschil met rekening of ontvangstbewijs;
  • technische opstelling van een geregistreerd kassasysteem;
  • technische problemen met bv. de VAT Signing Card (VSC), de Fiscal Data Module (FDM), met het kassasysteem;
  • bewaring;
 • Registratie- en aankoopprocedure voor belastingplichtige uitbaters:
  • registratie;
  • aankoop correcte kassa en fiscale data module;
  • aanvraag VAT Signing Card;
  • overdracht van het geregistreerde kassasysteem;
  • verhuur van het geregistreerde kassasysteem;
 • Slotbepaling

Bijzondere aandacht voor…

De circulaire vestigt in het bijzonder de aandacht op:
 • de beslissing nr. E.T.114.588 van 1 december 2008;
 • de beslissing nr. E.T.118.066 van 9 maart 2010 en het erratumaddendum inzake deze beslissing van 11 juni 2010, alsook haar verlenging door beslissing nr. E.T.123.472 van 30 november 2012;
 • de beslissing nr. E.T.127.735 van 2 maart 2015, en
 • de beslissing nr. E.T.127.736 van 16 februari 2015.
De beslissing nr. E.T.100.714 dd. 24 juni 2014 inzake catering in de sector van de collectieve catering blijft van toepassing.

In werking

De circulaire nr. 2017/C/70 van 6 november 2017 treedt in werking op 1 december 2017, tien dagen na zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Opheffing

Alle administratieve commentaren die in strijd zijn met deze nieuwe circulaire worden opgeheven.
Worden gedeeltelijk vernietigd of gewijzigd, zoals in de nieuwe circulaire uiteengezet:
 • de aanschrijving nr. 6 van 27 april 1999;
 • de beslissing nr. E.T.103.592 van 2 juni 2003.
De beslissing nr. E.T.123.798 van 24 januari 2014 en de beslissing nr. E.T.127.190 van 26 november 2014 werden reeds vernietigd door de Raad van State.

Meer info

Voor bijkomende informatie kunt u terecht op www.geregistreerdkassasysteem.be.
Bron: Circulaire 2017/C/70 betreffende het geregistreerde kassasysteem. - Commentaar op de toepassingsvoorwaarden van de verplichting, voor btw-belastingplichtigen die restaurant- en cateringdiensten verrichten, om te beschikken over een geregistreerd kassasysteem zoals voorzien in artikel 21bis van het koninklijk besluit nr. 1, BS 21 november 2017.
Zie ook:
– Koninklijk besluit van 16 juni 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de uitreiking van een kasticket door middel van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector […] - Erratum, BS 7 juli 2016.
Koninklijk besluit van 16 juni 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de uitreiking van een kasticket door middel van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector, BS 24 juni 2016.
Koninklijk besluit van 1 oktober 2013 met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten ten aanzien van de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector, BS 8 oktober 2013.
Wet van 30 juli 2013 met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector, BS 28 augustus 2013.
Koninklijk besluit van 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen, BS 31 december 2009; err. BS 26 januari 2010.
Koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, BS 31 december 1992 (Btw-KB nr. 1)
Christine Van Geel
Wolters Kluwer
  798