Gerechtspersoneel niveau C en D bij vredegerechten op griffieniveau benoemd (art. 62 Potpourri IV)

Bij de vredegerechten wordt het gerechtspersoneel van niveau C en D voortaan benoemd in één of meerdere griffies van aan elkaar grenzende kantons van eenzelfde arrondissement. En niet meer in één enkel gerechtelijke kanton.

Die nieuwe benoemingsregeling komt er omdat er in de toekomst één griffie kan opgericht worden voor verschillende vredegerechten van een gerechtelijk arrondissement. Van zodra verschillende griffies worden samengevoegd tot één nieuwe griffie, kan het gerechtspersoneel van niveau C en D dan van ambtswege herbenoemd worden in die nieuwe griffie zonder kandidaatsteling en zonder nieuwe eedaflegging.

De benoeming in één of in meerdere griffies van aan elkaar grenzende kantons van éénzelfde arrondissement heeft nog een ander voordeel. Als verschillende naast elkaar liggende kantons toch hun eigen griffie zouden behouden kan het gerechtspersoneel door die nieuwe benoemingswijze gemakkelijk bijspringen in de griffie van een ander kanton, bv. bij ziekte van een collega.

Tot slot is er nog een kleine verduidelijking bij de vrijwillige mobiliteit van het gerechtspersoneel van niveau C en D. De hoofdgriffier van de vredegerechten en de politierechtbank van het arrondissement wijst hen voortaan aan in een griffie van het arrondissement (en niet meer in een kanton). Bij een vrijwillige mobiliteit in het arrondissement Brussel is het niet de hoofdgriffier die dat doet – want in Brussel is er geen overkoepeldende hoofdgriffier – maar wel de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.

Artikel 62 van de wet van 25 december 2016 is in werking getreden op 9 januari 2017.

Bron:Wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 30 december 2016 (art. 62 Potpourri IV)
Zie ook:Gerechtelijk Wetboek (art. 159)

Ilse Vogelaere

Wet tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie

Afkondigingsdatum : 25/12/2016
Publicatiedatum : 30/12/2016

Gepubliceerd op 03-02-2017

  92