Gerecht licht Vlaams parlement in over onduidelijkheden in decreten

Decreet houdende diverse bepalingen tot invoering of verbetering van sommige verplichtingen tot rapportering aan het Vlaams Parlement over de toepassing en interpretatie van decreten door rechterlijke instanties, en over het gevoerde opsporings- en vervolgingsbeleid

Wanneer hoven en rechtbanken geconfronteerd worden met toepassings- of interpretatieproblemen bij Vlaamse decreten, moet dat voortaan gemeld worden aan het Vlaams parlement. Op die manier krijgt het parlement een beter zicht op de juridische kwaliteit van zijn regels, en kan het iets aan de vastgestelde problemen doen.

Verslag met probleemdecreten

De hoven en rechtbanken hoeven niet elk afzonderlijk de probleemmeldingen te doen. De meldingen worden gebundeld overgemaakt. De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie en het College van procureurs-generaal bezorgen aan de voorzitter van het Vlaams parlement elk jaar een verslag met een overzicht van alle decreten die voor de hoven en rechtbanken moeilijkheden hebben opgeleverd bij de toepassing of de interpretatie ervan. Het jaarlijks verslag wordt ingediend in de loop van de maand oktober en gaat over de problemen die in het voorbije gerechtelijke jaar zijn vastgesteld.
Die meldingsplicht geldt enkel voor de hoven en rechtbanken, niet voor de Vlaamse bestuursrechtscolleges. Met hen is wel overeengekomen dat ze in hun jaarverslagen accenten leggen door selectief die uitspraken in de kijker te plaatsen die in hun ogen beleidsmatig belangrijk zijn of een wijziging in hun rechtspraak inhouden. Het zijn dan de Vlaamse parlementsleden zelf die moeten oordelen of de rechtspraak de gewenste richting uitgaat, of dat er decretaal moet ingegrepen worden.

Verslag over opsporings- en vervolgingsbeleid

Het College van procureurs-generaal bezorgt elk jaar een verslag aan de federale minister van Justitie. Met daarin een toelichting over zijn activiteiten, een analyse en een beoordeling van het opsporings- en vervolgingsbeleid in het voorbije jaar, en de prioritaire doelstellingen voor het komende jaar.
De minister van Justitie maakt dat verslag niet alleen over aan het federaal parlement, maar ook aan de regeringen van de gewesten en gemeenschappen. Dat is afgesproken in het Samenwerkingsakkoord van 2014. En voortaan zal de Vlaamse regering dat verslag – onmiddellijk na ontvangst ervan - overmaken aan het Vlaams parlement.

Inwerkingtreding

Het nieuw decreet van 26 januari 2018 treedt in werking op 9 maart 2018.
Bron: Decreet van 26 januari 2018 houdende diverse bepalingen tot invoering of verbetering van sommige verplichtingen tot rapportering aan het Vlaams Parlement over de toepassing en interpretatie van decreten door rechterlijke instanties, en over het gevoerde opsporings- en vervolgingsbeleid, BS 27 februari 2018
Ilse Vogelaere
  230