Geprotesteerde handelswissels te raadplegen op publieke website

De werking van het centraal bestand van berichten wordt op enkele punten gewijzigd. Een deel van de aanpassingen is het gevolg van de opname van de geprotesteerde handelswissels in het bestand. Iets dat gebeurt sinds september 2013. Andere wijzigingen gaan onder meer over de raadpleging van de andere berichten.

Geprotesteerde handelwissels

Sedert september 2013 komen de geprotesteerde handelswissels in het elektronisch centraal bestand van berichten. Daar zorgt de gerechtsdeurwaarder voor die het protest opstelt. Voor de protestberichten gelden in principe dezelfde regels als voor de berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling die al langer in het berichtenbestand komen. Toch zijn er enkele bijzonderheden.

In principe worden de berichten elektronisch overgemaakt aan het centraal bestand. Als dat wegens overmacht of technisch storing niet kan, kunnen ze op papier verzonden worden. Voor berichten van protest gebeurt de papieren verzending per aangetekende brief of door neerlegging bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Voor de andere berichten gebeurt ze per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie van het bevoegde gerecht.

Iedereen kan de berichten van protest raadplegen via een publieke website. Een groot verschil met de andere berichten. Die kunnen enkel door bepaalde beroepsgroepen ingezien worden, en dan nog enkel als zij geregistreerd zijn.

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders staat in voor de publieke website met de berichten van protest. De berichten zijn uiterlijk de dag na de neerlegging ervan in het bestand van berichten te raadplegen op de website.

Het nieuwe besluit publiceert ook een model voor het bericht van protest.

Raadpleging andere berichten

Niet iedereen heeft zomaar toegang tot de berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling in het bestand van berichten. Enkel wie tot een specifieke beroepscategorie behoort én geregistreerd is, kan de berichten inzien.

Het gaat om volgende beroepsgroepen:

  • de gerechtsdeurwaarders;
  • de magistraten, griffiers en rechters in handels- en sociale zaken;
  • de ontvangers van de directe belastingen, de btw en de douane en accijnzen;
  • de advocaten;
  • de schuldbemiddelaars; en
  • het personeel van de Vlaamse Belastingdienst en de gewestelijke, provinciale en gemeenteontvangers.

Die laatste beroepsgroep is nieuw. Registratie gebeurt door de betrokken overheden.

Nieuw is ook dat de schuldbemiddelaars, voor zover ze niet door een andere instantie geregistreerd worden, voortaan geregistreerd worden via de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Vroeger gebeurde dat bij de griffie van de bevoegde rechtbank.

Andere nieuwigheid is dat de schuldbemiddelaars de berichten rechtstreeks kunnen raadplegen in het bestand. Vroeger moesten ze een verzoek indienen bij de instanties die instaan voor hun registratie.

Authentificatie

De vaststelling van de identiteit van wie toegang wil tot het bestand wordt gecontroleerd via de elektronische identiteitskaart. Een ander authentificatiemiddel kan ook mits het evenwaardige garanties biedt.

De authentificatie gebeurt via het technisch procédé dat elk van de registrerende instanties heeft ingevoerd. Voor de groep personeelsleden van de Vlaamse belastingdienst en de gewestelijke, provinciale en gemeenteontvangers gebeurt dit via de Federal Authentification Service van FedICT, aangevuld met de eigen authentificatiesystemen van de betrokken overheden.

Vervallen en geschrapte berichten collectieve schuldenregeling

In principe kan men geschrapte of vervallen berichten niet inzien. Maar daar komt een uitzondering op. De magistraten, griffiers en rechters in sociale en handelszaken kunnen de berichten van collectieve schuldenregeling blijven inkijken tot vijf jaar na de datum van schrapping of verval.

Wijziging en verbetering bericht collectieve schuldenregeling

Bij een wijziging of verbetering van een bericht van collectieve schuldenregeling op naam van een natuurlijke persoon, stuurt het bestand van berichten een elektronische notificatie naar de gebruiker die het bestand op naam van die persoon heeft geraadpleegd. Maar enkel als die gebruiker ook titularis is van een actief bericht op naam van die persoon op het moment van de raadpleging. Men bedoelt daarmee de gebruiker die op het moment van de raadpleging een ander bericht heeft neergelegd in het bestand van berichten op naam van die natuurlijke persoon.

De notificatie stopt automatisch van zodra het bericht van collectieve schuldenregeling is geschrapt.

Voorzitters en griffiers rechtbanken van koophandel

De voorzitters en griffiers van de rechtbanken van koophandel kunnen in het kader van hun wettelijke opdrachten het elektronisch berichtenbestand raadplegen via een algemene of globale opzoeking. Het nieuwe besluit verduidelijkt nu dat die opzoeking alle informatie kan omvatten over de berichten en over de partijen die beschikbaar is in het bestand.

Verdeling en rangregeling

De notaris die - in het kader van een beslag - het pv over de verdeling of de rangregeling heeft opgesteld, en de gerechtsdeurwaarder die het pv van evenredige verdeling heeft opgesteld, zenden die informatie naar het centraal bestand van berichten. Ze doen dat binnen drie werkdagen na het definitief worden van de verdeling.

Nieuwe modellen

Het besluit voert tot slot nieuwe modellen in van

  • het bericht van bevel, beslag, vaststelling van niet-bevinding of verzet;
  • het bericht van delegatie;
  • het bericht van overdracht; en
  • het bericht van collectieve schuldenregeling.

Inwerkingtreding

Het KB van 13 juni 2014 treedt in werking op 1 september 2013.

Bron:Koninklijk besluit van 13 juni 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2010 houdende uitvoering van hoofdstuk Ibis van de eerste titel van het vijfde deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, BS 23 juli 2014
Zie ook:Ger.W., art. 1390 e.v.

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2010 houdende uitvoering van hoofdstuk Ibis van de eerste titel van het vijfde deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek

Afkondigingsdatum : 13/06/2014
Publicatiedatum : 23/07/2014

Gepubliceerd op 01-08-2014

  112