Gendergelijkheid krijgt voorname plaats in projectsubsidiëring Instituut voor gelijkheid mannen en vrouwen (art. 73 DB Financieel)

Het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen verleent jaarlijks subsidies aan projecten van verenigingen die de gelijkheid van mannen en vrouwen stimuleren en de strijd tegen genderdiscriminatie aangaan. De wetgever zorgt nu voor een aanpassing van de wet van 16 december 2002 tot oprichting van het Instituut zodat deze financiële steun wettelijk onderbouwd is.

De wetgever maakt het Instituut formeel bevoegd om ondersteuning en bijstand te organiseren aan verenigingen die actief zijn op het vlak van ‘gendergelijkheid’ of voor projecten tot bevordering van ‘gendergelijkheid’. Door het begrip ‘gendergelijkheid’ te introduceren ligt de focus ook in de wetgeving niet meer alleen op verenigingen die actief zijn op het vlak van gelijkheid van mannen en vrouwen. Iets wat volledig in lijn ligt met wat het Instituut al een hele tijd in de praktijk doet én met de Belgische beleidslijn in het buitenland om telkens voor ‘gendergelijkheid’ te pleiten in plaats van enkel voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Onderzoek heeft immers uitgewezen dat transgenders veelvuldig geconfronteerd worden met discriminatie. Op dit ogenblik zijn transgenderverenigingen vaak hun enige aanspreekpunt voor psychologische ondersteuningen, informatie, contact met lotgenoten, enz. Organisaties die vaak met zeer beperkte middelen werken en dikwijls volledig afhankelijk zijn van vrijwilligers. Ze vullen voor een stuk de leemte op die volgt uit het gebruik aan institutionele voorzieningen en transspecifieke hulpverlening. De wetgever wil dan ook dat deze organisaties beter gesubsidieerd worden. Een goede wettelijke onderbouw is daarbij cruciaal.

Dit hoofdstuk van de Wet houdende diverse financiële bepalingen van 18 december 2015 is op 8 januari 2016 in werking getreden, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Wet van 18 december 2015 houdende diverse financiële bepalingen, houdende de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Sociale activiteiten", en houdende een bepaling inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen, BS 29 december 2015. (art. 73)
Zie ook Wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, BS 31 december 2002. (art. 4, eerste lid, 4°)

Laure Lemmens

Wet houdende diverse financiële bepalingen, houdende de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie “Sociale activiteiten”, en houdende een bepaling inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen

Afkondigingsdatum : 18/12/2015
Publicatiedatum : 29/12/2015

Gepubliceerd op 13-01-2016

  126