Gemeenten krijgen compensatie voor planschadevergoedingen in signaalgebieden

Gemeenten en provincies die planschadevergoedingen moeten betalen voor percelen in overstromingsgevoelige ‘signaalgebieden’, kunnen een financiële tussenkomst krijgen van de Vlaamse overheid. Die gaat daarvoor putten uit het Rubiconfonds.

Rubiconfonds

Lokale besturen konden tot voor kort subsidies krijgen uit het Rubiconfonds voor kleinschalige investeringen tegen wateroverlast. De Vlaamse regering heroriënteert die middelen nu naar de planschadevergoedingen die de gemeenten en provincies verschuldigd zijn voor percelen in signaalgebied.

De subsidie zal 60% bedragen van de effectief betaalde planschadevergoeding.

Voor signaalgebieden met vervolgtraject

Signaalgebieden zijn gebieden die voorbestemd zijn om ontwikkeld te worden als woongebied, industriegebied, woonuitbreidingsgebied, gebied voor handel en gemeenschapsvoorzieningen, of gebied van openbaar nut, maar waar die bestemming nog niet ontwikkeld werd, én waar die toekomstige bestemming in conflict dreigt te komen met de huidige functie van het gebied voor het watersysteem. Het zijn immers gebieden die kunnen overstromen – mét wateroverlast –, of die zelf als een soort van natuurlijke spons kunnen fungeren, waardoor er wateroverlast in andere gebieden kan worden voorkomen.

De Vlaamse regering heeft op 24 januari een traject uitgestippeld voor een eerste reeks van 37 signaalgebieden in de bekkens van de Dender, Bovenschelde, Benedenschelde, Demer, Nete en Maas. Intussen kwamen daar nog eens 29 gebieden bij in het IJzerbekken, de Brugse Polders, de Leie en het Dijle-Zenne-bekken. En dit op een totaal van 135 prioritair aangewezen signaalgebieden.

Voor elk van de 66 aangewezen gebieden werd er een beleidskeuze gemaakt:

  • ofwel zijn er voor het gebied in kwestie geen bijkomende maatregelen nodig (19 gebieden);
  • ofwel is men al een ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) aan het opmaken voor het gebied in kwestie en moeten de initiatiefnemers – de gemeente, de provincie of het gewest – de beleidsopties van de Vlaamse regering volgen (22 gebieden);
  • ofwel werd er aan de gemeente gevraagd om een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) op te stellen of een ander bewarend initiatief te nemen (11 gebieden);
  • ofwel werd er aan de provincie gevraagd om een provinciaal rup op te stellen of een ander bewarend initiatief te nemen (2 gebieden);
  • ofwel besliste de regering dat de minister bevoegd voor Ruimtelijke Ordening zelf een gewestelijk rup zou uitwerken (6 gebieden);
  • ofwel werd er aan de provinciegouverneur gevraagd om nog een initiatiefnemer aan te duiden, zodat een planningsproces kan worden opgestart (6 gebieden).

Rup kan tot planschadevergoeding leiden

Gemeenten en provincies zijn dus volop bezig met het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen voor hun signaalgebieden. Maar aan zo’n rup hangt ook een prijskaartje. Waar het in sommige gevallen volstaat om regels voor adaptief bouwen op te leggen – bijvoorbeeld bouwen op palen –, moet in heel wat signaalgebieden een bouw- of verkavelingsverbod opgelegd worden. En in dat geval is een schadevergoeding verschuldigd aan de eigenaar van het perceel. Een zogenaamde planschadevergoeding.

Het gewest beslist nu om 60% van die planschadevergoedingen terug te betalen aan de lokale besturen. In een besluit van 20 juni 2014 beschrijft de Vlaamse regering hoe de gemeenten en provincies een aanvraag om terugbetaling kunnen indienen en welke documenten bij het aanvraagdossier moeten worden gevoegd. De regering engageert zich om de terugbetaling ten laatste 3 maanden na het indien van de aanvraag, uit te voeren.

Vanaf 5 oktober 2014

Het besluit dat de terugbetaling van de planschadevergoedingen regelt, treedt 10 dagen na publicatie in werking. Dat is op 5 oktober.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 houdende nadere regels betreffende de toekenning van subsidies in het kader van het Rubiconfonds, BS 25 september 2014.

Carine Govaert

Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels betreffende de toekenning van subsidies in het kader van het Rubiconfonds

Afkondigingsdatum : 20/06/2014
Publicatiedatum : 25/09/2014

Gepubliceerd op 29-09-2014

  101