Gemeentelijke of bovengemeentelijke saneringsplicht na de fusies

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 en 2 en de bijlagen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen

BS 04/03/2019. – De vrijwillige fusies van enkele gemeenten op 1 januari 2019 waren voor de Vlaamse regering de aanleiding om nieuwe bijlagen te publiceren met omslagwaarden voor de saneringsplicht. De omslagwaarden bepalen vanaf wanneer de gemeentelijke saneringsplicht omslaat in een bovengemeentelijke saneringsplicht.

Om te weten of we te maken hebben met een gemeentelijke of een bovengemeentelijke saneringsplicht, moeten we naar 2 factoren kijken: de functie van de leiding en de omslagwaarde:
  • Leiding: Zo is de inzameling van het afvalwater is een gemeentelijke opdracht, terwijl het transport ervan, een bovengemeentelijke opdracht is.
  • Omslagwaarde: Bijlage 1 bij het drinkwaterbesluit legt voor elke gemeente een minimaal ingezamelde of in te zamelen vuilvracht op. Zodra die waarde bereikt wordt, is er sprake van een bovengemeentelijke saneringsplicht.

In een wijzigingsbesluit van 21 december 2018 voert de Vlaamse regering een definitie in van het begrip ‘omslagwaarde’ en zegt de regering ook wat we moeten verstaan onder ‘inwonersequivalenten (IE’s)’. Dat laatste is een begrip dat onder meer gebruikt wordt bij het bepalen van de omslagwaarden in landelijke deelgemeenten.
De regering wijzigt bijlage 1 met de omslagwaarden per gemeente en voert aparte omslagwaarden in voor de gemeenten die op 1 januari 2019 vrijwillig fusioneerden (nieuwe bijlage 3).
De nieuwe omslagwaarden gelden sinds 1 januari.

Van toepassing
Vlaams gewest. Retroactief: vanaf 1 januari 2019.

Carine Govaert
  86