Gemeente en OCMW hebben gezamenlijke algemeen en financieel directeur

Decreet over het lokaal bestuur

Vlaanderen verdiept de eenduidige ambtelijke aansturing van de gemeenten en OCMW’s. In elke gemeente komt er een algemeen directeur en een financieel directeur. Dit zijn personeelsleden van de gemeente, maar ze werken zowel voor de gemeente als het OCMW.

Algemeen directeur en financieel directeur

De gemeente en het OCMW krijgen een gemeenschappelijke algemeen directeur en een gemeenschappelijke financieel directeur. Tot nu hadden de meeste gemeenten en OCMW’s hun eigen secretaris en financieel beheerder. De ambtelijke aansturing van de gemeente en het OCMW moet met deze bijsturing een pak eenduidiger worden.

Organogram

Gemeente en OCMW zullen voortaan werken met een gemeenschappelijk organogram en met een gezamenlijke deontologische code. Ook de rechtspositieregeling van het personeel van de gemeente en dat van het OCMW is voortaan dezelfde. Het OCMW moet wel afzonderlijke rechtspositieregels vaststellen voor de functie van maatschappelijk werker, voor de functies die niet in de gemeente bestaan en voor de functies voor het voltallige personeel van de zorgsector.

Managementteam

Gemeenten en OCMW’s hebben ook een gezamenlijk managementteam. Het bestaat uit de algemeen directeur, de adjunct-algemeen directeur en de financieel directeur. Ook andere personen – zonder mandaatfunctie evenwel – kunnen lid zijn van het managementteam als hun deelname nuttig kan zijn voor het functioneren van de gemeente en het OCMW. De burgemeester – of de aangeduide schepen – is met raadgevende stem ook lid van het managementteam.

Overdracht personeel

De decreetgever creëert de mogelijkheid om personeel over te dragen tussen verwante besturen. De gemeente, het autonoom gemeentebedrijf van de gemeente, het OCMW van de gemeente, een publiekrechtelijke vereniging van dat OCMW en een intergemeentelijk samenwerkingsverband waarin een van die besturen deelneemt: zij kunnen allemaal onderling personeel overdragen.
De rechtspositieregeling regelt het behoud van rechten bij overdracht van het personeel.

Samenwerking

Gemeente en OCMW kunnen een beheersovereenkomst afsluiten over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten. Daarin kan staan dat de gemeente en het OCMW voor bepaalde functies een beroep doen op elkaar personeelsleden. Voortaan kan daar ook in staan dat de organen hun beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid toevertrouwen aan de personeelsleden van het andere bestuur.

Inwerkingtreding

Het nieuw decreet van 22 december 2017 treedt grotendeels in werking op 1 januari 2019. In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 treden enkele bepalingen al vroeger in werking. Andere treden later in werking.
Bron: Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, BS 15 februari 2018
Ilse Vogelaere
  808