Geldboete voor wie juridische constructie niet meldt in aangifte PB of RPB (art. 49 en 50 PW)

Belastingplichtigen die nalaten om het bestaan van een juridische constructie te melden in de PB-aangifte of de RPB-aangifte, riskeren sinds 4 juli 2016 een geldboete van 6.250 euro per jaar en per niet gemelde juridische constructie.

Juridische constructie aangeven

Elke belastingplichtige is verplicht om in zijn jaarlijkse aangifte in de personenbelasting (PB-aangifte) het bestaan te vermelden van een juridische constructie waarvan hij, zijn echtgenote of de kinderen waarover hij het ouderlijk gezag uitoefent, hetzij een oprichter van de juridische constructie is, hetzij een derde begunstigde Deze verplichting geldt ook voor de jaarlijkse aangifte in de rechtspersonenbelasting (RPB-aangifte) waarin het bestaan moet worden vermeld van een juridische constructie waarvan de belastingplichtige een oprichter of een derde begunstigde is (art. 307, § 1, vierde lid en negende lid, WIB 1992).

Wanneer er in de PB-aangifte of de RPB-aangifte het bestaan wordt vermeld van een juridische constructie door de oprichter of derde begunstigde ervan, wordt de volledige naam, de rechtsvorm, het adres en in voorkomend geval het identificatienummer van de juridische constructie vermeld. Als het om een in artikel 2, § 1, 13°, a) van het WIB 1992 bedoelde juridische constructie gaat, waarvan het bestaan wordt vermeld door de oprichter van de juridische constructie, wordt eveneens de naam en het adres van de beheerder van deze juridische constructie vermeld (art. 307, § 1, tiende lid, WIB 1992).

Geldboete

Om deze verplichting effectief te maken, heeft de programmawet van 1 juli 2016 vanaf 4 juli 2016 een geldboete ingevoerd van 6.250 euro voor belastingplichtigen die deze aangifteplicht niet respecteren. De boete wordt opgelegd per jaar en per niet aangemelde juridische constructie in de PB-aangifte of in de RPB-aangifte. Een ambtenaar die daartoe gemachtigd wordt door de adviseur-generaal zal de boete opleggen (nieuwe §2 in art. 445, WIB 1992; ingevoegd door art. 49, PW).

Alle juridische constructies moeten elk jaar opnieuw aangegeven worden.

Deze administratieve boete komt bovenop de eventuele belastingverhoging op de niet-aangegeven inkomsten uit een dergelijke constructie.

In werking

Deze maatregel treedt in werking 4 juli 2016, de dag dat de programmawet van 1 juli 2016 in het Belgisch Staatsblad verscheen.

Bron: Programmawet van 1 juli 2016, BS 4 juli 2016 (art. 49 en art. 50)
Zie ook: – Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) (art. 2, art. 307 en art. 445)

Christine Van Geel

Programmawet

Afkondigingsdatum : 01/07/2016
Publicatiedatum : 04/07/2016

Gepubliceerd op 20-07-2016

  332