Geïnterneerden kunnen onmiddellijk genieten van ziekteverzekering

Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende geïnterneerden

Sinds 1 januari 2018 hebben geïnterneerden die geplaatst zijn in een verzorgingsinstelling recht op prestaties van de verplichte ziekteverzekering. Om zeker te zijn dat ze onmiddellijk van de tussenkomsten kunnen genieten, worden nu een aantal begeleidende maatregelen genomen.
 
 

Ziekteverzekering

Geïnterneerden kunnen geplaatst worden in een verzorgingsinstelling (bv. een ziekenhuis) die in staat is om hen de gepaste zorgen te geven en die met de bevoegde ministers een plaatsingsovereenkomst hebben afgesloten. Die geïnterneerden hebben sinds begin dit jaar rechten in de verplichte ziekteverzekering.

Soepele regels

Om die groep van geplaatste geïnterneerden zo snel mogelijk te laten genieten van de tegemoetkomingen in de ziektekosten, komen er nu voor hen enkele soepele regels.
De inschrijving van de geïnterneerde bij een ziekenfonds heeft uitwerking vanaf de dag van de plaatsing. Dus ook wanneer die inschrijving pas achteraf is gebeurd. Normaal gezien heeft een inschrijving - als het ziekenfonds haar aanvaardt - uitwerking op de eerste dag van het kwartaal waarin men rechten krijgt in de ziekteverzekering.
Gerechtigden die geen sociale bijdragen betalen in het kader van hun arbeidsinkomen moeten in principe aan hun ziekenfonds een persoonlijke bijdrage betalen, vooraleer de ziekteverzekering kan tussenkomen.  Maar voor geïnterneerden in private zorginstellingen komt een uitzondering op deze bijdragebetaling. Zij wordt geschorst.
De wachttijd die normaal gezien moet doorlopen worden vooraleer men van de prestaties van de ziekteverzekering kan genieten, wordt bij geïnterneerden die geplaatst worden in een verzorgingsinstelling geschorst. Gedurende de volledige duur van hun plaatsing.

Inwerkingtreding

Het nieuwe KB van 26 januari 2018 is in werking getreden op 1 januari 2018.
Bron: Koninklijk besluit van 26 januari 2018 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende geïnterneerden, BS 13 februari 2018
Zie ook:
Wet van 5 mei 2014 betreffende de internering (artikel 3)
Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (art. 130,134 en 252)
Ilse Vogelaere
  764