Geïndexeerde gerechtsdeurwaarderstarieven voor 2020

Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. - Indexatie. - Tarief 2020

De FOD Justitie heeft de geïndexeerde tarieven gepubliceerd die gerechtsdeurwaarders tussen 1 januari en 31 december 2020 mogen aanrekenen in uitvoering van het ‘koninklijk besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen’.

Dat KB bevat de tarieven van de gegradueerde rechten, van de aanmaning met dreiging, het inningsrecht van 1% van de hoofdsom met interesten, de evenredige rechten voor elke protestakte, de evenredige rechten op een openbare verkoop, het recht bij evenredige verdeling, de vacatierechten, de vaste rechten op lichtingen, inlassingen, uittreksels en dergelijke, en de vergoedingen voor afschriften, vertalingen, reiskosten, enz.

Die rechten, minima en maxima worden elk jaar geïndexeerd op basis van een formule met als belangrijkste factor het rekenkundig gemiddelde van de consumptieprijsindexen van augustus tot en met november van het voorbije jaar.

Zie ook:
Carine Govaert
  578