Geheime informatie tussen België en Luxemburg beter beveiligd: vergeten instemmingswet gepubliceerd

Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg inzake de uitwisseling en wederzijdse bescherming van geclassificeerde informatie, gedaan te Luxemburg op 9 februari 2012

België en Luxemburg sloten op 9 februari 2012 een overeenkomst over de uitwisseling en wederzijdse bescherming van geclassificeerde informatie. Daarin staan gemeenschappelijke regels om geheime en beschermde gegevens beter te beveiligen wanneer ze worden uitgewisseld. Op 9 december 2015 werd de Belgische instemmingswet ondertekend. Op de publicatie ervan was het wachten. Lang wachten. De tekst is nu pas, op 30 november 2017, in het Belgisch Staatsblad verschenen.
 
 
Al verandert dit niets aan de toepassing. De principes zijn op 1 februari 2016 in werking getreden en blijven onverminderd van kracht.
De overeenkomst hanteert een aantal beveiligingsbeginselen voor geclassificeerde informatie. Dat zijn “gegevens, documenten en materiaal ongeacht de vorm, de kenmerken of de wijze van overdracht, ongeacht of ze al werden of nog moeten worden opgesteld, waaraan een classificatiegraad of beschermingsniveau werd toegekend en die in het belang van de nationale veiligheid en in overeenstemming met de nationale wet- en regelgeving van de Partijen moet worden beschermd tegen mogelijke schending, vernietiging, misbruik, openbaarmaking, verlies, onrechtmatige toegang of elke vorm van compromittering’. België en Luxemburg zijn verplicht om de classificatiegraden (zeer geheim, geheim, vertrouwelijk) te handhaven bij te beschermen. Personen krijgen bijvoorbeeld alleen toegang tot de informatie na een passend veiligheidsonderzoek, de ontvangende partij mag de geclassificeerde informatie niet declassificeren of openbaar maken zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de verstrekkende partij en de partijen moeten elkaar op de hoogte brengen van iedere wijziging die een impact kan hebben op de beveiliging van geclassificeerde informatie. De informatie mag ook niet zo maar aan een (onderdaan van een) derde Staat of internationale organisatie worden doorgegeven en vertalen en kopiëren is aan strikte regels verbonden (informatie met classificatie ‘zeer geheim’ mag bijvoorbeeld nooit gekopieerd worden) net als de verzending ervan. Tot slot bepaalt de overeenkomst de procedure bij inbreuken op de beveiligingsvoorschriften en geschillen.
De overeenkomst voorziet niet alleen in een wettelijk kader voor de bescherming van geclassificeerde informatie dat wordt uitgewisseld tussen de staten. De uitwisseling kan ook plaatsvinden in het kader van overeenkomsten met contractanten.
Bron: Wet van 9 december 2015 houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg inzake de uitwisseling en wederzijdse bescherming van geclassificeerde informatie, gedaan te Luxemburg op 9 februari 2012, BS 30 november 2017.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  314