Gegevensuitwisseling UBO-register uitgebreid naar niet-EU-rechtsgebieden (art. 27 DB Fiscale fraude)

Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen

Het WIB1992 voorziet voortaan in een stevige juridische basis voor de uitwisseling van gegevens uit het register van de uiteindelijke begunstigden (het UBO-register) tussen België en niet-EU-rechtsgebieden met wie er een wettelijke basis bestaat voor de uitwisseling van informatie.

Momenteel is gegevensuitwisseling alleen mogelijk met andere EU-lidstaten. Om te voldoen aan de internationale verplichtingen en in overeenstemming te zijn met de OESO-normen voor transparantie en informatie-uitwisseling moet het gegevensuitwisselingsmechanisme worden opgetrokken naar derde landen met wie er een wettelijke basis bestaat voor de uitwisseling van informatie. Bovendien was het een vereiste in het peerreview-rapport dat in maart 2018 werd uitgevaardigd door het Mondiaal Forum inzake transparantie en uitwisseling van inlichtingen voor belastingdoeleinden.

Het nieuwe artikel 338ter van het WIB1992 garandeert de toegankelijkheid en de tijdige uitwisseling van de UBO-gegevens voor de betrokken administraties. Strikte vereisten uit de Europese Antiwitwasrichtlijn (2015/849/EU) en de Europese vereisten m.b.t. de toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten uit Richtlijn 2016/2258/EU.

In werking: 1 april 2019 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Bron: Wet van 11 februari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen, BS 22 maart 2019 (art. 27 DB Fiscale fraude).
Zie ook
WIB1992 (art. 338 §24/1).
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  190