Geen ziekte-uitkering meer voor gevangenen (art. 21 en 22 PW2)

Er is een wettelijke basis om de toekenning van de ziekte-uitkering van gevangenen te schorsen. Een KB moet nog het nodige doen.

Schorsing

De toekenning van de ziekte-uitkering wordt geschorst gedurende de periode van hechtenis of gevangenzetting. De gezinssituatie van de gedetineerde speelt hierbij geen rol. De wetgever geeft de Koning wel de mogelijkheid om te bepalen onder welke voorwaarden de schorsing plaatsvindt.

Enkel de betaling van de ziekte-uitkering wordt geschorst. Aan de erkenning van de arbeidsongeschiktheid wordt niet geraakt zolang de gedetineerde aan de voorwaarden voldoet.

Een KB zal ook nog regelen hoe de communicatie met de ziekenfondsen zal gebeuren.

Minister van Volksgezondheid De Block beklemtoont dat de toekenning van de uitkering niet zal worden geschorst bij personen in voorlopige hechtenis of bij mensen die voorwaardelijk zijn vrijgelaten. Ook voor gedetineerden onder elektronisch toezicht of bij geïnterneerden in psychiatrische gevangenisafdelingen zal de betaling van de ziekte-uitkering niet geschorst worden.

Concreet zullen ongeveer 1.600 van de in totaal 11.000 gedetineerden hun uitkering verliezen. Een aantal van hen – zo’n kleine 300 – hebben gezinsleden ten laste. Die kunnen voor financiële steun terecht bij het OCMW.

Vermindering

Daarnaast machtigt de wetgever de Koning ook om vast te leggen onder welke voorwaarden en in welke mate de ziekte-uitkering wordt toegekend aan mensen - zonder personen ten laste - in de periode van vrijheidsberoving die niet gepaard gaat met een hechtenis of een gevangenzetting.

Tot nu…

Tot nu behielden de gevangenen hun ziekteuitkering. Voor wie geen personen ten laste had, werd – in de periode van voorlopige hechtenis of vrijheidsberoving – het recht op de uitkering wel beperkt tot de helft. Van een schorsing was geen sprake. Vanaf de eerste dag van de voorwaardelijke invrijheidstelling of van de voorlopige invrijheidstelling werd de uitkering weer volledig toegekend. Ook wanneer de gedetineerde de toelating kreeg om de gevangenis te verlaten voor een ononderbroken periode van minstens zeven dagen, werden de uitkering opnieuw toegekend vanaf de eerste dag van die periode.

Inwerkingtreding

Artikel 21 van de Programmawet van 10 augustus 2015 treedt in werking op 1 juli 2015. Het is immers de bedoeling dat de schorsing van de ziekte-uitkering ingaat op 1 juli 2015. Maar het KB hierover is nog niet gepubliceerd.

Bron:Programmawet van 10 augustus 2015, BS 18 augustus 2015 (art. 21 en 22 PW2)
Zie ook:GVU-wet, art. 105

Ilse Vogelaere

Programmawet

Afkondigingsdatum : 24/07/2015
Publicatiedatum : 18/08/2015

Gepubliceerd op 20-08-2015

  1380