Geen verplichte adviesprocedure meer voor sommige ontwerpbesluiten tot uitvoering van Wetboek van economisch recht (art. 2-3 en art. 115, DB Economie)

Voor elk ontwerpbesluit dat bepalingen uitvoert die in het Wetboek van economisch recht (WER) staan, moet momenteel systematisch en verplicht het advies gevraagd worden van een specifiek raadgevend orgaan. Het Wetboek maakt daarbij geen onderscheid of het ontwerpbesluit een Europese richtlijn of internationale reglementering omzet (zonder enige interpretatieruimte bij de omzetting in nationale wetgeving), dan wel een louter nationale reglementering.

In het eerste geval is een adviesaanvraag nutteloos. De inhoud van de uiteindelijke tekst ligt immers al vast. De verplichte adviesaanvraag is dus tijdverlies, zowel voor de aanvrager als voor het betrokken adviesorgaan.

Om redenen van efficiëntie schaft de ‘wet van 18 april 2017 houdende diverse bepalingen inzake economie’ de verplichte adviesaanvragen dan ook af voor die gevallen waarin een (ontwerp)besluit een Europese of een internationale verplichting strikt omzet of implementeert.

De wet van 18 april 2017 voert daarvoor in Boek II van het WER een nieuwe ‘Titel 4. Raadplegingen’ toe, waaronder in een nieuw artikel II.5. staat dat:“Voor besluiten die een loutere omzetting zijn van harmonisatiemaatregelen genomen op Europees vlak, de raadplegingen van adviesorganen voorzien door dit Wetboek, niet verplicht zijn, maar een kennisgeving aan deze adviesorganen volstaat. Ontwerpen van besluiten die invulling geven aan een door de maatregel voorziene beleidsmarge of die andere elementen bevatten die de omzetting van de maatregel als zodanig te buiten gaan, dienen echter wel ter advies te worden voorgelegd.".

In werking

De wet van 18 april 2017 treedt grotendeels in werking op 4 mei 2017, tien dagen na haar publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Wet van 18 april 2017 houdende diverse bepalingen inzake economie, BS 24 april 2017 (art. 2, art. 3 en art. 115).
Zie ook:Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013, BS 29 maart 2013 (WER) (nieuw art. II.5.)

Christine Van Geel

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie

Afkondigingsdatum : 18/04/2017
Publicatiedatum : 24/04/2017

Gepubliceerd op 27-04-2017

  92