Geen strafabsorptie meer bij samenloop van misdaad met wanbedrijf of overtreding (art. 70 DB Strafzaken)

Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek

Er is geen strafabsorptie meer in geval van samenloop van een misdaad met één of meer wanbedrijven of overtredingen. Artikel 61 van het Strafwetboek wordt geschrapt omdat de toepassing van de regel voor problemen zorgt.

Artikel 61 Sw. omvat de samenloop van een misdaad met één of meer wanbedrijven of overtredingen. In die gevallen is er absorptie: dit betekent dat alleen de straf van de misdaad wordt uitgesproken. Op zich geen probleem als er sprake is van gelijktijdige vervolging voor hetzelfde rechtscollege. Maar wanneer er opeenvolgende vervolgingen zijn, dan zorgt de toepassing van de absorptieregel voor ongewenste gevolgen.

Bijvoorbeeld wanneer de correctionele rechter of de politierechter kennis neemt van een wanbedrijf of overtreding nadat de misdaad zijn gepleegd maar vooraleer dat die feiten zijn berecht. De definitieve correctionele of politionele beslissingen die tussen die 2 tijdstippen worden genomen zijn ambtshalve onderworpen aan een genadeverslag voor absorptie (dit wil zeggen een strafvermindering bij KB). In die gevallen worden zelfs zeer zware gevangenisstraffen geabsorbeerd door de loutere uitspraak van een criminele straf door het Hof van assisen. In heel wat gevallen is die criminele straf lichter dan de straffen opgelegd door de correctionele of politierechter.

Een onlogisch systeem vindt de wetgever. De absorptieregel (art. 61) in geval van samenloop van een misdaad met één of meer wanbedrijven of overtredingen wordt daarom geschrapt.

Bron: Wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek, BS 24 mei 2019 (art. 70).
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  242