Geen sociale koopwoningen meer (art. 1-15 en 27-29 van het Stopzettingsbesluit)

Sociale huisvestingsmaatschappijen, het Vlaams Woningfonds, gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, OCMW’s en OCMW-verenigingen krijgen geen overheidssteun meer voor sociale koopwoningen of sociale kavels. De Vlaamse regering schrapt dan ook elke verwijzing naar die termen uit de financieringsregels. De regering voert ook 3 kleine wijzigingen door.

Enkel voor sociale huurwoningen

De woonactoren kunnen alleen nog een tussenkomst in de leninglast krijgen, een tegemoetkoming in de kosten, een subsidie, of een prefinanciering, voor de realisatie of instandhouding van sociale huurwoningen.

De regering schrapt consequent de termen ‘sociale koopwoning’ en ‘sociale kavel’ uit het besluit op de financiering van de sociale woonprojecten (Financieringsbesluit). Dat gebeurt wel rijkelijk laat, want de stopzetting van de financiering van de sociale koop-projecten ging in op 1 januari 2015

Projecten met sociale kavels of sociale koopwoningen die vóór 1 januari 2015 opgenomen waren in een specifieke lijst, mogen verder uitgevoerd worden met overheidstussenkomst. Als dat niet het geval is, moet de initiatiefnemer de prefinanciering die betrekking heeft op het verwerven van een grond voor het realiseren van sociale koopwoningen of sociale kavels, terugbetalen

Wooninfrastructuur tegen betaling…

De Vlaamse overheid kan via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) subsidies toekennen, of de kosten ten laste nemen voor het aanleggen of aanpassen van de wooninfrastructuur (leidingen, gemeenschapslokalen,…). De grond waarop, of waarin er wooninfrastructuur werd aangebracht, moet na de voorlopige oplevering van de wegen en rioleringen worden overgedragen aan de gemeente, om in het gemeentelijk openbaar domein te worden opgenomen.

Tot nu stond er in het Financieringsbesluit dat zo’n overdracht kosteloos moest gebeuren, maar voortaan kan de shm of andere woonactor daarvoor een vergoeding vragen.

Bovendien kan de woonactor ook de gemeenschapsvoorzieningen die hij uitbouwde, overdragen aan de gemeente.

Prefinanciering van gronden of constructies

Het gewest kan nog altijd tussenkomen in de prefinanciering van de verwerving van onroerende goederen voor de realisatie van sociale huurwoningen.

Het nieuwe besluit legt daarvoor een procedure vast. De VMSW zal moeten nagaan of het voorontwerp wel in overeenstemming is met de technische normen en prijsnormen.

De overheidstussenkomst wordt bovendien vastgelegd op 40% van de rente die verschuldigd is op het bedrag dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening. De precieze berekeningswijze wordt bepaald door de ministers van Wonen en Financiën.

Als er vóór 1 januari 2015 een tussenkomst werd verleend in de prefinanciering van een verwerving voor een sociale huurwoning, een sociale koopwoning, of een sociale kavel, dan blijven voor die prefinancieringen de oude regels gelden.

Gewestelijke sociale correctie

De overheid komt op 2 manieren tussen in de sociale woonsector: via gesubsidieerde financieringen, en via de gewestelijke sociale correctie (GSC). De gewestelijke sociale correctie is een mechanisme dat ingrijpt op het verschil in huurinkomsten tussen shm’s die actief zijn in armere gemeenten, en shm’s die actief zijn in rijkere gebieden. De reële huurinkomsten worden daartoe vergeleken met een lijst van uitgaven die door de minister werden aanvaard. Sociale huisvestingsmaatschappijen die gedurende 5 jaar méér geobjectiveerde uitgaven dan geobjectiveerde inkomsten hebben, krijgen het verschil bijgepast via de GSC.

Tot de uitgaven die in aanmerking komen voor de berekening van de GSC, behoren de algemene onderhouds- en werkingskosten. Die werden voor de jaren 2011 tot en met 2013 forfaitair bepaald op 1.000 euro voor een appartement, en op 860 euro voor een eengezinswoning of duplex.

Uit het wijzigingsbesluit blijkt dat die forfaits niet werden opgetrokken in 2014 of 2015, maar dat ze behouden blijven op respectievelijk 1.000 en 860 euro, en dit tot en met het jaar 2019.

Sinds 1 januari ... 2015

In werking:

  • 1 januari 2015.
  • 24 augustus 2015, wat de overdracht aan de gemeenten betreft van wooninfrastructuur en gemeenschapsvoorzieningen tegen vergoeding.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende stopzetting van sociale koopwoningen en sociale kavels en houdende de aanpassing van diverse besluiten met betrekking tot het woonbeleid in Vlaanderen, BS 27 januari 2016 (art. 1-15, en 27-29 van het Stopzettingsbesluit.
Zie ook:
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten en de daaraan verbonden kosten, BS 15 januari 2013 (Financieringsbesluit).

Carine Govaert

Besluit van de Vlaamse Regering houdende stopzetting van de subsidiëring van sociale koopwoningen en sociale kavels en houdende de aanpassing van diverse besluiten met betrekking tot het woonbeleid in Vlaanderen

Afkondigingsdatum : 18/12/2015
Publicatiedatum : 27/01/2016

Gepubliceerd op 03-02-2016

  145