Geen pv’s meer voor niet-vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen (art. 102 DB Omgeving)

Het Diversebepalingendecreet Omgeving schrapt de strafbaarstelling van niet-vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen die geen onderhoudswerken zijn.

De volgende stedenbouwkundige handelingen worden geacht altijd in overeenstemming te zijn met de regels van de gewestplannen, de algemene plannen van aanleg, of de gewestelijke en provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen:

  • onderhoudswerken aan een hoofdzakelijk vergunde constructie; en
  • handelingen die vrijgesteld zijn van vergunningsplicht. Op voorwaarde dat het handelingen betreft op een perceel waar de aanwezige gebouwen of constructies hoofdzakelijk vergund zijn.

De gemeenteraden kunnen die niet-strafbaarstelling doortrekken op gemeentelijk vlak. Zij kunnen in een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening de bijzondere plannen van aanleg, de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en de verkavelingsvergunningen aanwijzen waarmee de bovenstaande handelingen automatisch in overeenstemming zijn.

Op het lijstje ontbraken echter de niet-verguningsplichtige stedenbouwkundige handelingen (andere dan onderhoudswerken). Hoewel de ruimtelijkeordeningsimpact van een niet-vergunningsplichtige handeling in principe kleiner is dan die van een wel vergunningsplichtige, maar vrijgestelde handeling, kan er wél een proces-verbaal opgesteld worden en een stakingsbevel uitgesproken worden tegen een niet-vergunningsplichtige handeling, maar niet tegen een vrijgestelde handeling.

Dat wordt nu rechtgezet. Niet-vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen – andere dan onderhoudswerken – worden vanaf nu niet meer beschouwd als strijdig met de gewestelijke en provinciale, én gemeentelijke plannen. De gemeenten moeten dus geen gemeentelijke stedenbouwkundige verordening afkondigen om de niet-vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen niet strijdig te verklaren met bepaalde gemeentelijke plannen of verordeningen. Wat bij onderhoudswerken en vrijgestelde werken nog wél moet.

In werking op: 8 januari 2016.

Bron:Decreet van 18 december 2015 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie, BS 29 december 2015 (art. 101 DB Omgeving).
Zie ook: Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 4.4.1 en art. 6.1.1. 2° en 6° VCRO).

Carine Govaert

Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie

Afkondigingsdatum : 18/12/2015
Publicatiedatum : 29/12/2015

Gepubliceerd op 08-01-2016

  104