Geen planologisch attest meer mogelijk voor historisch gegroeide tuincentra in agrarisch gebied

Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving

Tuincentra in agrarisch gebied met een niet vergunde functie kunnen niet langer een planologisch attest krijgen. Het Grondwettelijk Hof heeft deze mogelijkheid vernietigd wegens schending van het gelijkheidsbeginsel.

Om een planologisch attest te kunnen aanvragen en krijgen, moet het zonevreemde bedrijf in principe hoofdzakelijk vergund zijn voor zowel de constructies als de functie. Maar voor tuincentra is er sinds eind 2017 een soepeler regeling: tuincentra in agrarisch gebied kunnen onder bepaalde voorwaarden een planologisch attest krijgen, ook als hun functie niet vergund of vergund geacht is.
Deze versoepeling pakt de problematiek aan van de tuincentra in agrarisch gebied, waarvan de functie geëvolueerd is van zone-eigen grondgebonden activiteiten naar een hoofdzakelijk zonevreemde handelsfunctie. Een functiewijziging die in veel gevallen onvergund en onvergunbaar is. Door die historisch gegroeide tuincentra toegang te geven tot het systeem van het planologisch attest, kunnen ook zij meer duidelijkheid krijgen over hun ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden op korte en lange termijn.

Het Grondwettelijk Hof vindt echter dat deze versoepeling het gelijkheidsbeginstel schendt. Omdat het systeem van het planologisch attest wel mogelijk is voor tuincentra in agrarisch gebied waarvan de functie niet vergund is, maar niet voor andere zonevreemde bedrijven in agrarisch gebied.

Het Hof stelt vast dat de decreetgever de uitzondering voor de zonevreemde tuincentra gebaseerd heeft op drie overwegingen: het historisch gegroeid karakter van de zonevreemde activiteiten, de moeilijkheden om de betrokken tuincentra te herlokaliseren en de inpasbaarheid van hun activiteiten in de agrarische context. Het Hof stelt echter vast dat geen enkele van die drie overwegingen het verschil in behandeling met andere zonevreemde bedrijven kan verantwoorden. Voldoende reden voor het Hof om vast te stellen dat de afwijkende regeling voor tuincentra het gelijkheidsbeginsel schendt. De regeling wordt dan ook vernietigd.

Bron: GwH 14 november 2019, nr. 179/2019
Bron: Decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, BS 20 december 2017 (art. 77 en 79)
Zie ook:
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 4.4.24 en 4.4.29)
Ilse Vogelaere
  335