Geen nieuw fonds voor bijdragen transparantie auteursrecht en naburige rechten (art.114-116 PW 2015)

Er wordt geen nieuw begrotingsfonds opgericht voor de financiering van de transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten. De bijdragen die beheersvennootschappen hiervoor vanaf 2015 moeten betalen, komen gewoon terecht in het huidige ‘begrotingsfonds voor de financiering van de controle van vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten’.

De wetgever weerlegt die misvatting uit de wet van 19 april 2014. Die wet heeft een boek XI “Intellectuele eigendom” toegevoegd aan het ‘Wetboek van Economisch Recht’ (WER). Dat boek bevat de bepalingen over uitvindingsoctrooien, aanvullende beschermingscertificaten, kwekersrechten, auteursrechten en naburige rechten, computerprogramma’s, rechten van producenten van databanken en topografieën van halfgeleiderproducten. De bepalingen treden op 1 januari 2015 in werking.

Nieuw in de wetgeving zijn de maatregelen om de transparantie van het beheer van auteursrechten en naburige rechten te verhogen. Onder meer door het administratieve beheer van het volgrecht ten gunste van auteurs van werken van grafische of beeldende kunst te verbeteren en te vereenvoudigen; de manier van vaststellen van de tarieven voor de billijke vergoeding te vereenvoudigen en het vermoeden van overdracht van het audiovisuele exploitatierecht te beperken.

Om dit te financieren moet iedere beheersvennootschap vanaf 1 januari 2015 een jaarlijkse bijdrage betalen. Die wordt berekend op basis van de auteursrechten en van de naburige rechten die de vennootschap int op het nationale grondgebied en op grond van de auteursrechten en van de naburige rechten die ze in het buitenland int voor rekening van personen die op het nationale grondgebied verblijven.

Het geld komt terecht in het ‘Begrotingsfonds voor de controle van de vennootschappen voor het beheer van rechten dat nu al bestaat’. De wet van 19 april 2014 gaf echter verkeerdelijk de indruk dat er een nieuw fonds zou worden opgericht. De wet heeft het immers over ‘de oprichting van een organiek fonds voor de transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten’. Maar het was louter de bedoeling van de wetgever om de opdrachten van het huidige fonds uit te breiden naar de financiering van de transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten. Dat doel wordt nu via de Programmawet van 19 december 2014 bevestigd. Het onduidelijke artikel uit de wet van 19 april 2014 wordt opgeheven. En dat vanaf 31 december 2014, de dag voordat het nieuwe fonds in werking treedt.

Bron:Programmawet van 19 december 2014, BS 29 december 2014. (art. 114-116)
Zie ook Wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek XI, “Intellectuele eigendom” in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, BS 12 juni 2014.

Laure Lemmens

Programmawet

Afkondigingsdatum : 19/12/2014
Publicatiedatum : 29/12/2014

Gepubliceerd op 09-01-2015

  61