Geen keuringsattest meer voor waterafvoer zonder regenput

Op 1 juli 2011 voerde de Vlaamse regering een verplichte keuring in voor alle binnenhuisinstallaties voor water en voor de privéwaterafvoerinstallaties. Vanaf 5 september 2014 worden er echter geen keuringsattesten meer afgeleverd voor privéwaterafvoersystemen die geen voldoende grote hemelwaterput bevatten.

Privéwaterafvoersystemen moesten al een hemelwaterput hebben, in uitvoering van de Gewestelijke Hemelwaterverordening van 1 oktober 2004. Maar begin dit jaar werden die voorschriften verstrengd in uitvoering van de nieuwe Gewestelijke Hemelwaterverordening van 5 juli 2013. Bouwheren moeten sindsdien grotere hemelwaterputten plaatsen, en méér bouwheren zijn aan die verplichting onderworpen.

Sinds 1 januari van dit jaar is een bouwheer immers verplicht om een regenput van minstens 5.000 liter te plaatsen bij nieuwbouw en bij herbouw van een eengezinswoning. De nieuwe regenput moet uitgerust zijn met een pompinstallatie, die werkt, en met minstens één aftappunt, zodat het hemelwater ook effectief gebruikt kan worden. Ook appartementen, kantoren, grote stallen en andere niet-eengezinswoningen moeten voortaan een regenput hebben zodra de oppervlakte van het gebouw meer dan 100 m² bedraagt. De regenput moet een inhoud hebben van minstens 50 liter per vierkante meter dakoppervlakte (max. 10.000 liter).

Als gevolg daarvan besliste de minister van Leefmilieu om de keuringsregels voor de waterafvoerinstallaties aan te passen. Voortaan worden er geen keuringsattesten meer afgeleverd als de privéwaterafvoerinstallaties niet voldoen aan de strengere voorschriften van de jongste Hemelwaterverordening.

Het Drinkwaterbesluit legt een verplichte keuring op van de binneninstallatie vóór de eerste ingebruikname, bij belangrijke wijzigingen, bij een heringebruikneming na een eerdere afsluiting wegens een bedreiging voor de volksgezondheid of de veiligheid van de drinkwatervoorziening, en op verzoek van de drinkwaterexploitant bij vaststelling van een inbreuk op de wettelijke en technische voorschriften ter voorkoming van terugstroming. De binneninstallatie bestaat uit het huishoudelijke waterleidingnet en alle systemen en toestellen die daarmee verbonden zijn.

Het besluit legt ook een verplichte keuring op van de privéwaterafvoer, in vergelijkbare omstandigheden. Namelijk vóór de eerste ingebruikname, bij een belangrijke wijziging, op vraag van de drinkwatermaatschappij na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, en bij de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein met een verplichting tot afkoppeling op privédomein. De privéwaterafvoerinstallatie bestaat uit het geheel van de leidingen, greppels en toestellen, bestemd voor het opvangen, transporteren en eventueel zuiveren van het afvalwater of het niet-verontreinigde hemelwater, stroomopwaarts van de rooilijn of het aansluitingspunt voor de individuele sanering.

Het ministerieel besluit dat een verwijzing naar de nieuwe Hemelwaterverordening invoegt in de keuringsregels, treedt 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking. Dat is op 5 september 2014.

Bron:Ministerieel besluit van 22 april 2014 tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer, BS 26 augustus 2014.

Carine Govaert

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer

Afkondigingsdatum : 22/04/2014
Publicatiedatum : 26/08/2014

Gepubliceerd op 28-08-2014

  107