Geen hogere vennootschapsbijdrage in 2017

Vennootschappen betalen in 2017 dezelfde vennootschapsbijdrage als in 2016. Ze moeten de bijdrage uiterlijk op 30 juni 2017 betalen.

Wie moet vennootschapsbijdrage betalen?

Elke vennootschap die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting moet zich binnen de 3 maanden na de neerlegging van haar oprichtingsakte aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze. Ook als ze nog niet gestart is met haar activiteiten. Het gaat hier om volgende vennootschappen:

 • besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA), ook de éénpersoons-BVBA;
 • naamloze vennootschap (NV);
 • coöperatieve vennootschap met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid (CVOHA);
 • coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA);
 • vennootschap onder firma (V.O.F.);
 • gewone commanditaire vennootschap (GCV);
 • commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. VA);
 • landbouwvennootschap (LV).

Voor de buitenlandse vennootschappen die onderworpen zijn aan de belasting der niet-inwoners (BNI/Ven.) moet de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds gebeuren binnen de 3 maanden na het feit dat de vennootschap aan de BNI/Ven. onderwerpt.

Aan dat sociaal verzekeringsfonds moeten de vennootschappen hun ‘jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen voor het sociaal statuut van de zelfstandigen’ (de vennootschapsbijdrage) betalen.

Vzw’s, feitelijke verenigingen en burgerlijke vennootschappen die geen handelsvorm hebben aangenomen, zijn vrijgesteld. Burgerlijke vennootschappen (advocatenvennootschappen, patrimoniumvennootschappen,…) die voor een handelsvorm hebben gekozen, zijn wel bijdrageplichtig.

(Europese) Economische Samenwerkingsverbanden ((E)ESV’s) zijn nooit onderworpen aan de vennootschapsbelasting en zijn dus automatisch vrijgesteld van de vennootschapsbijdrage. Ook landbouwvennootschappen en vennootschappen met sociaal oogmerk, die het bewijs leveren dat ze niet onder de vennootschapsbelasting vallen, zijn vrijgesteld.

Vennootschapsbijdrage 2017

U betaalt in 2017:

 • 347,50 euro als uw vennootschap in het voorlaatste afgesloten boekjaar (dus in 2015) een balanstotaal had dat kleiner of gelijk was dan 667.529,12 euro; of
 • 868,00 euro als uw vennootschap in het voorlaatste afgesloten boekjaar (dus in 2015) een balanstotaal had van meer dan 667.529,12 euro.

De bijdrage hangt af van het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar van de vennootschap, dat in de jaarrekening staat die bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB) werd neergelegd. Voor pas opgerichte vennootschappen is er geen voorlaatste afgesloten boekjaar waarop de bijdrage kan gebaseerd zijn. Zij betalen de laagste bijdrage van 347,50 euro.

De NBB deelt de nodige gegevens direct mee aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en de socialeverzekeringsfondsen. De vennootschappen waarvan het balanstotaal niet hoger ligt dan 667.529,12 euro moeten dus zelf niet bewijzen dat zij zich aan het criterium houden.

Een vennootschap die in de loop van een jaar wordt opgericht, betaalt ook de volledige vennootschapsbijdrage voor dat jaar.

Tijdstip betaling

Bestaande vennootschappen en vennootschappen die hun rechtspersoonlijkheid verkrijgen in januari, februari en maart van het bijdragejaar, moeten hun bijdrage vóór 1 juli van het bijdragejaar betalen aan het sociaal verzekeringsfonds.

Vennootschappen die rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf 1 april moeten de vennootschapsbijdrage betalen uiterlijk op de laatste dag van de derde maand die volgt op de datum waarop ze rechtspersoonlijkheid verwierven.

Laattijdige betaling

Een vennootschap die haar bijdrage niet tijdig betaalt, krijgt een verhoging aangerekend van 1% per maand vertraging op het deel dat ze nog moet betalen. De verhoging blijft lopen tot en met de maand waarin de schuld wordt betaald of tot op het ogenblik waarop de gerechtelijke procedure wordt ingeleid. Bij overmacht of in andere ‘behartigenswaardige gevallen’ kan de vennootschap de kwijtschelding van deze verhoging aanvragen bij haar sociaal verzekeringsfonds. Het fonds bezorgt de aanvraag aan het RSVZ.

De werkende vennoten, bestuurders of zaakvoerders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van bijdragen, verhogingen en kosten.

Onterecht betaalde vennootschapsbijdrage

Een vennootschap die een vennootschapsbijdrage heeft betaald, maar die eigenlijk niet moest betalen, kan die bijdrage terugvorderen. Maar dan moet ze dat binnen de 5 jaar doen. De termijn van 5 jaar begint te lopen op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin ze de onverschuldigde bijdrage betaalde. Na 5 jaar verjaart de vordering tot terugbetaling en kan de vennootschap de onverschuldigde bijdrage niet meer terugvragen.

Tijdelijke vrijstelling

Beginnende personenvennootschappen (BVBA, V.O.F., Comm. VA,…) kunnen gedurende de eerste 3 jaar van hun bestaan vrijgesteld worden van de vennootschapsbijdrage.Dit op voorwaarde dat:

 • ze als handelsonderneming ingeschreven zijn in de kruispuntbank van ondernemingen (KBO), en
 • hun zaakvoerder(s) en de meerderheid van de werkende vennoten die geen zaakvoerder zijn, hoogstens 3 jaar zelfstandige (incl. bijberoep, medewerking, …) geweest zijn, in een periode van 10 jaar vóór dat de vennootschappen rechtspersoonlijkheid kregen.

Permanente vrijstelling

Sinds 1 april 2009 zijn vennootschappen die zich in één van de hierna vermelde situaties bevinden, de jaarlijkse vennootschapsbijdrage niet verschuldigd, en dit voor elk bijdragejaar in de loop waarvan ze zich, gedurende het ganse jaar of een deel ervan, in die situatie bevinden:

 • ze werden bij vonnis van de rechtbank van koophandel failliet verklaard;
 • ze maken het voorwerp uit van een procedure van gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord, door een collectief akkoord of door overdracht onder gerechtelijk gezag, die de bevoegde rechtbank bij vonnis geopend heeft;
 • ze bevinden zich in een toestand van vereffening en het uittreksel uit de akte die de manier van vereffening bepaalt, werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan ook vrijgesteld worden van de vennootschapsbijdrage voor het jaar waarvoor ze kan bewijzen dat ze gedurende dat volledige kalenderjaar geen enkele handels- of burgerlijke activiteit heeft uitgeoefend. Dat bewijs moet ze leveren door een attest van nonactiviteit, afgeleverd door het Departement Vennootschappen van de Administratie der Directe Belastingen, te bezorgen aan haar socialeverzekeringsfonds.

In werking

Het KB van 5 mei 2017 treedt retroactief in werking op 1 januari 2017.

Het legt de vennootschapsbijdragen voor 2017 vast.

Bron:Koninklijk besluit van 5 mei 2017 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen, 11 mei 2017.
Zie ook:– Koninklijk besluit van 9 mei 2016 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen, 12 mei 2016.– Koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 3 april 1993. – Wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, BS 9 januari 1993 (Hoofdstuk II ‘Invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen’).

Christine Van Geel

Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen

Afkondigingsdatum : 05/05/2017
Publicatiedatum : 11/05/2017

Gepubliceerd op 15-05-2017

  267