Geen gekwalificeerde elektronische handtekening nodig voor afsluiten consumentenkrediet (art. 17 DB WER)

Een consumentenkredietovereenkomst kan zowel handmatig als elektronisch ondertekend worden. Voor de elektronische ondertekening was tot nu een gekwalificeerde elektronische handtekening vereist. Binnenkort zijn ook andere vormen van elektronische handtekeningen mogelijk.

Gekwalificeerde elektronische handtekening

Een consumentenkredietovereenkomst kan elektronisch ondertekend worden. Tot nu was steeds een gekwalificeerde elektronische ondertekening nodig. Op dit moment komt dit neer op een ondertekening via de elektronische identiteitskaart of een gelijkwaardig mechanisme van handtekening die andere Europese lidstaten hanteren.

Veel financiële en kredietinstellingen werken echter met een ander systeem voor het ondertekenen van verrichtingen op afstand (zoals kaartlezer en digipass). Met het gebruik van deze systemen plaatst de klant echter geen gekwalificeerde elektronische handtekening. De kredietinstellingen zouden bijgevolg hun informaticasystemen moeten aanpassen zodat verrichtingen via de elektronische identiteitskaart kunnen ondertekend worden. Wat grote administratieve lasten met zich meebrengt.

Twee manieren

Om die extra lasten te vermijden bepaalt de wetgever dat het elektronisch ondertekenen van een consumentenkredietovereenkomst voortaan op twee manieren kan gebeuren:

  • ofwel met een gekwalificeerde elektronische handtekening;
  • ofwel met een andere elektronische handtekening mits ze een voldoende hoog beveiligingsniveau biedt om op een betrouwbare manier de essentiële functies van de handtekening te verzekeren. Het gaat dan meer specifiek om de identiteit van de partijen, hun instemming met de inhoud van de overeenkomst en de integriteit ervan. Een KB zal de juiste criteria waaraan de elektronische handtekening moet voldoen nog vastleggen. Als de consument de handtekening betwist, is het aan de kredietgever om aan te tonen dat de elektronische handtekening die hij toelaat wel degelijk de essentiële functies van de handtekening waarborgt.

Inwerkingtreding

Artikel 17 van de wet van 26 oktober 2015 treedt in werking op 9 november 2015.

Bron:Wet van 26 oktober 2015 houdende wijziging van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere wijzigingsbepalingen, BS 30 oktober 2015 (art. 17 DB WER)
Zie ook:Wetboek van economisch recht (art. VII.78)

Ilse Vogelaere

Wet houdende wijziging van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere wijzigingsbepalingen

Afkondigingsdatum : 26/10/2015
Publicatiedatum : 30/10/2015

Gepubliceerd op 04-11-2015

  258