Geen erfgoed- en meerjarenpremies meer vanaf 10 december?

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de aanvraagprocedures in het Onroerenderfgoedbesluit voor erfgoedpremies bijzondere procedure en voor meerjarenpremieovereenkomsten

De Vlaamse regering geeft zichzelf de bevoegdheid om alle erfgoedpremies volgens de bijzondere procedure en alle premies op basis van een meerjarenovereenkomst voor onroerend erfgoed te schorsen voor onbepaalde duur. Wegens te weinig budget en te lange wachtlijsten. Wie momenteel een restauratiedossier indient, moet immers rekening houden met een wachttijd van ten minste 6 jaar.

Voorlopig verandert er echter niets voor de eigenaars en beheerders van beschermde gebouwen en ander beschermd erfgoed. De regering schrijft in het Onroerenderfgoedbesluit wel een schorsingsbepaling in, die zegt dat zijzelf – als Vlaamse regering – kán beslissen om de aanvraagprocedure voor een bijzondereprocedure-erfgoedpremie te schorsen als de beschikbare kredieten op de begroting niet voldoende zijn om nieuwe premies toe te kennen binnen een redelijke termijn.

De schorsing zal gelden tot de Vlaamse regering die weer opheft.

Het schorsingsbesluit zelf is er nog niet.

Tijdens de schorsingsperiode kunnen geen nieuwe erfgoedpremies meer aangevraagd worden volgens de bijzondere procedure en kunnen er ook geen nieuwe meerjarenpremieovereenkomsten meer gesloten worden.

Dossiers die ingediend werden vóór de aanvang van de schorsingstermijn, worden wel verder behandeld.

Bovendien wordt de volgorde voor het toekennen van de erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure of van de vroegere onderhouds- restauratie-, landschaps- of archeologiepremiesopgeheven. Dat wil dus zeggen dat ook na de opheffing van de schorsing, de premies niet meer in chronologische volgorde zullen worden toegekend, met voorrang voor 3 types van dossiers: dossiers over onvoorziene meer- of bijwerken, dossiers n.a.v. prijsherzieningen en dossiers in uitvoering van een goedgekeurd beheerplan.

Hóe de toekenning dan wél zal verlopen, is niet bekend.

Deze wijzigingen van het onroerenderfgoedbesluit treden in werking op 10 december 2020.

Ter herinnering, er bestaan 2 procedures om een erfgoedpremie aan te vragen. Er is de zogenaamde ‘standaardprocedure’, waar het bedrag van de werken geplafonneerd is op 25.000 euro en die dus alleen geschikt is voor kleine restauratiewerken, en er is de zogenaamde ‘bijzondere procedure’, waar er geen plafond geldt. De meeste restauratiedossiers worden dan ook ingediend volgens die bijzondere procedure.

Carine Govaert
  87