Geen dubbele inschrijvingstaks meer wanneer wettelijk samenwonenden gezinswagen aan elkaar overdragen (art. 6 DB Fiscaal)

Decreet houdende diverse fiscale bepalingen

Voortaan kunnen wettelijk samenwonenden in Vlaanderen de gezinswagen aan elkaar overdragen zonder dat er opnieuw belasting op de inverkeerstelling (BIV) moet worden betaald. Hetzelfde geldt voor ex-wettelijk samenwonenden.

De Vlaamse decreetgever plaatst hen daarmee op dezelfde voet als gehuwden en mensen die uit de echt gescheiden zijn. Voor hen werden er immers al in 2002 maatregelen genomen om een dubbele heffing te vermijden. De overdracht van wegvoertuigen, luchtvaartuigen of boten tussen echtgenoten en ex-echtgenoten werd uit het toepassingsgebied van de BIV gehaald. De Vlaamse Codex Fiscaliteit stelt sindsdien uitdrukkelijk dat ‘de belasting niet verschuldigd is voor een wegvoertuig of een luchtvaartuig dat wordt ingeschreven, of voor een boot waarvoor een vlaggenbrief wordt uitgereikt naar aanleiding van een overdracht tussen echtgenoten of een overdracht tussen uit de echt gescheiden personen ingevolge de echtscheiding, op voorwaarde dat de overdrager voor hetzelfde wegvoertuig, hetzelfde luchtvaartuig of dezelfde boot de belasting al heeft betaald’.

Ondanks het feit dat de wettelijke samenwoning in België al sinds 1999 wordt erkend als samenlevingsvorm, vielen deze koppels uit de boot. Een discriminatie die nu wordt weggewerkt. Conform de Vlaamse Codex Fiscaliteit zal iedereen die de gezinswagen opnieuw laat inschrijven op naam van de wettelijk samenwonende partner of op naam van de ex-partner bij stopzetting van de wettelijke samenwoning, net als bij (ex-)gehuwden worden vrijgesteld van de belasting op inverkeerstelling.

In werking: 7 januari 2019 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Bron: Decreet van 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen, BS 28 december 2018. (art. 6 DB Fiscaal)
Zie ook
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (art. 2.3.2.0.1 §2)
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  117