Geen cofinanciering bij misdrijf óf inbreuk op bodemregels (art. 12-13 DBB Bodem)

Voortaan leiden niet alleen bodemmisdrijven, maar ook lichte bodeminbreuken tot een verlies van het recht op cofinanciering.

Cofinanciering

Ondernemingen, particulieren en openbare besturen kunnen bij de OVAM een subsidie aanvragen voor de sanering van een ernstige historische bodemverontreiniging. De OVAM draagt dan zelf 35% tot 50% van de kosten. Tot maximaal 200.000 euro.

De cofinanciering wordt echter geweigerd als er een proces-verbaal is opgemaakt voor schending van de regels van het Bodemdecreet of van zijn uitvoeringsbesluit. Het Diversebepalingenbesluit Bodem breidt die maatregel uit.

Ook bij verslag van vaststelling

Voortaan verliest de eigenaar ook zijn recht op cofinanciering wanneer er een verslag van vaststelling werd opgemaakt. Dus wanneer de eigenaar ‘slechts’ een inbreuk heeft gepleegd op de bodembeschermingsregels.

Bodemmisdrijven worden immers vastgesteld in een proces-verbaal en worden doorgestuurd naar de procureur. De procureur kan het misdrijf dan strafrechtelijk behandelen of het doorsturen naar de administratie voor een administratiefrechtelijke afhandeling. De minder zware bodeminbreuken worden opgenomen in een verslag van vaststelling en worden onmiddellijk administratiefrechtelijk vervolgd.

De volgende personen komen vanaf nu dus niet, of niet meer in aanmerking voor cofinanciering:

  • die eigenaar die vrijgesteld is van saneringsplicht (er wordt dus geen cofinanciering toegestaan bij vrijwillige sanering);
  • de eigenaar die zelf, of van wie de rechtsvoorganger de bodemverontreiniging heeft veroorzaakt. En dit minder dan 30 jaar geleden;
  • de eigenaar tegen wie een pv of een verslag van vaststelling werd opgesteld wegens schending van het Bodemdecreet of van het Vlarebo; en
  • de eigenaar die als onderneming niet voldoet aan de voorwaarden voor de-minimissteun, volgens de Europese regels op de overheidssteun.

In werking op: 1 februari 2016.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2015 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, BS 3 december 2015 (art. 12-13 DBB Bodem).
Zie ook: Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, BS 22 april 2008 (art. 54/1-54/2 van Vlarebo).

Carine Govaert

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

Afkondigingsdatum : 23/10/2015
Publicatiedatum : 03/12/2015

Gepubliceerd op 10-12-2015

  138