Geen brief meer naar partij met advocaat (art. 7 en 11 Wet Burgerlijk Procesrecht)

De griffie verstuurt geen gewone brieven meer naar partijen die vertegenwoordigd worden door een advocaat. Men gaat er van uit dat de partij woonplaats kiest bij de advocaat. De advocaat wordt wel verplicht om zijn aanstelling aan de griffie te melden.

Kennisgeving aan advocaat

Partijen met een advocaat krijgen geen gewone brieven meer van de griffie. De kennisgeving gebeurt voortaan enkel en alleen aan de advocaat, en dit zolang die aan die griffie niet heeft laten weten dat hij niet langer de advocaat is van de partij.

Met deze maatregel wil de wetgever fors besparen om de portkosten bij de griffies.

Advocaat verwittigt griffie

Om dit systeem vlot werkbaar te maken, wordt de advocaat verplicht om zijn aanstelling of het einde van zijn aanstelling te melden aan de griffie. Een gewone brief volstaat.

Die meldingsplicht geldt voor

  • de advocaat die optreedt voor een partij die nog geen advocaat had;
  • de advocaat die een ander advocaat opvolgt;
  • de advocaat die niet meer voor een partij optreedt en niet wordt opgevolgd.

De kennisgeving heeft uitwerking op het ogenblik waarop de griffie ze ontvangt.

Zolang de griffie de brief niet heeft ontvangen doet zij alle mededelingen geldig aan de advocaat die bij de raadpleging van het dossier van de rechtspleging de raadsman van de partij blijkt te zijn of aan de partij zelf – zolang niet blijkt dat een advocaat voor haar optreedt.

Inwerkingtreding

De artikelen 7 en 11 van de wet van 19 oktober 2015 treden in werking op 1 november 2015.

Bron:Wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 22 oktober 2015 (art. 7 en 11 Wet Burgerlijk Procesrecht)
Zie ook:Gerechtelijk Wetboek (art. 46/1 en 729/1)

Ilse Vogelaere

Wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie

Afkondigingsdatum : 19/10/2015
Publicatiedatum : 22/10/2015

Gepubliceerd op 23-10-2015

  138