Geen beperkingen op cadmium in verf voor kunstschilders

Na onderzoek door het Europees Chemieagentschap (ECHA) besliste de Europese Commissie dat de lidstaten het in de handel brengen van cadmiumhoudende verf of van cadmiumverbindingen bevattende verf voor kunstschilders niet mogen beperken. Ook het in de handel brengen van cadmium of cadmiumverbindingen bestemd voor het bijmengen in verf voor kunstschilders mag niet aan banden worden gelegd.

Landen zoals Zweden die een dergelijke beperking kennen, mogen die niet langer handhaven. En landen die nog geen dergelijke beperking hebben, mogen die ook niet invoeren.

Althans niet wanneer het om het risico gaat dat door het ECHA bestudeerd werd.

Weerslag op de voeding?

Eind 2013 diende de Zweedse overheid een dossier in bij de Europese Unie met de vraag om de handel in cadmium voor verf, en in cadmiumhoudende verf te verbieden. Zweden vreesde dat het cadmium onrechtstreeks in de voeding zou terechtkomen.

Immers, schilders spoelen hun penselen en verfverpakkingen uit. Het afvalwater met de cadmiumpigmenten komt zo terecht bij de gemeentelijke waterzuiveringsinstallaties. Daar slaat het cadmium neer in het zuiveringsslib en dat zuiveringsslib wordt voor een deel gebruikt in de landbouw als voedingsbodem voor gewassen. Die gewassen kunnen het cadmium opnemen en komen zo via de voeding bij de mens terecht.

Verwaarloosbare impact

Uit onderzoek van het ECHA blijkt echter dat de bijdrage van cadmium uit verf voor kunstschilders tot de cadmiumtoevoer in de bodem, en dus in de gewassen, verwaarloosbaar is in vergelijking met de bijdrage uit andere bronnen. En dus is ook het risico voor de gezondheid van de mens verwaarloosbaar.

De Zweedse beperkingsprocedure wordt dus beëindigd en de Europese Commissie maant in een mededeling de lidstaten aan om hún beperkingen op cadmiumhoudende verven op te heffen. Tenzij sommige lidstaten nieuwe aanwijzingen zouden hebben, die een nieuwe evaluatie nodig maken.

Bron:Mededeling 2015/C 356/01 van de Commissie betreffende de beëindiging van de beperkingsprocedure voor cadmium in verf voor kunstschilders uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie n beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), Pb.C. 28 oktober 2015, afl. 356.

Carine

Mededeling nr. 2015/C356/1 van de Commissie betreffende de beëindiging van de beperkingsprocedure voor cadmium in verf voor kunstschilders uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen

Afkondigingsdatum : 28/10/2015
Publicatiedatum : 28/10/2015

Gepubliceerd op 29-10-2015

  178