Geen bedrijfsrevisor met witwasverleden (Div. Bep. Antiwitwas, art. 147-152)

Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

Een bedrijfsrevisor moet ‘betrouwbaar’ zijn, staat er in de wet op de toegang tot het beroep. Als dat niet het geval is, verliest hij het recht om het beroep uit te oefenen. Maar de jongste antiwitwaswet geeft een veel ruimere invulling aan die betrouwbaarheidseis.

Om betrouwbaar te zijn, mag een bedrijfsrevisor van nu:
  • ook niet veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf van ten minste 3 maanden wegens een inbreuk op het Wetboek van economisch recht en zijn uitvoeringsbesluiten,
  • niet veroordeeld zijn tot een criminele straf,
  • niet veroordeeld zijn tot bepaalde inbreuken uit het Strafwetboek of daarmee vergelijkbare buitenlandse bepalingen die aan terrorisme gelinkt zijn, en
  • niet veroordeeld zijn tot een strafrechtelijke geldboete wegens een inbreuk op de antiwitwaswet of haar uitvoeringsbesluiten.

Niet alleen bedrijfsrevisoren-natuurlijke personen, maar ook revisorenvennootschappen moeten betrouwbaar zijn. Als één van hun vennoten, leden van het wettelijk bestuursorgaan, personen die de werkelijke leiding hebben, vaste vertegenwoordigers of uiteindelijke begunstigden niet aan alle elementen van de betrouwbaarheidseis voldoet, wordt de hoedanigheid van bedrijfsrevisor automatisch ingetrokken. Zonder beoordelingsmarge.

Met deze bepalingen zet de wetgever artikel 47 van de Vierde Antiwitwasrichtlijn om in Belgisch recht. Dat artikel zegt dat de lidstaten maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat veroordeelde criminelen of hun medeplichtigen geen leidinggevende functie hebben binnen een entiteit die een meldingsplicht heeft in uitvoering van de antiwitwaswetgeving, en dat achter een meldingsplichtige entiteit ook geen veroordeelde crimineel of medeplichtige schuil gaat als uiteindelijke begunstigde.

Deze aanvullingen treden in werking op 15 augustus 2020.

Zie ook:
Carine Govaert
  185