Gebruik Rijksregisternummer moet uitbetaling Garantiefonds versnellen (art. 67 DB Financieel)

De wetgever wil dat het Garantiefonds – het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's, levensverzekeringen en kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen bij de Deposito- en Consignatiekas - rechthebbenden voortaan identificeert op basis van het Rijksregisternummer. Een vlotte identificatie moet de uitbetalingsprocedure immers versnellen.

Aangezien het Garantiefonds deel uitmaakt van de Algemene Administratie van de Thesaurie mag ze het Rijksregisternummer al raadplegen en gebruiken. Maar die regel gaat niet op voor de deelnemers aan het Garantiefonds (o.a. kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging). De wetgever zorgt daarom voor de nodige aanpassingen in het KB van 14 november 2008 over het ‘Bijzonder Beschermingsfonds deposito's en levensverzekeringen’: de deelnemers krijgen de toelating om, samen met de dossiers van rechthebbenden die ze doorspelen aan het Garantiefonds, ook het Rijksregisternummer door te geven. De wet bepaalt daarbij uitdrukkelijk dat het Garantiefonds het Rijksregisternummer alleen mag gebruiken om cliënten te identificeren en terug te betalen.

De Privacycommissie hing trouwens nog een aantal andere voorwaarden aan deze procedure. De website van het Garantiefonds moet betrokkenen voldoende informeren zowel over de ontvangers van de gegevens als over de gegevensstroom. Het fonds moet daarom een lijst publiceren van al haar deelnemers én net als een beschrijving van de procedure.

Dit onderdeel van de wet houdende diverse financiële bepalingen van 18 december 2015 is op 8 januari 2016 in werking getreden, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Wet van 18 december 2015 houdende diverse financiële bepalingen, houdende de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Sociale activiteiten", en houdende een bepaling inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen, BS 29 december 2015. (art. 67 DB Financieel)
Zie ook Koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's, de levensverzekeringen en het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, BS 17 november 2008. (art. 4 KB Bijzonder Beschermingsfonds deposito's en levensverzekeringen)

Laure Lemmens

Wet houdende diverse financiële bepalingen, houdende de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie “Sociale activiteiten”, en houdende een bepaling inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen

Afkondigingsdatum : 18/12/2015
Publicatiedatum : 29/12/2015

Gepubliceerd op 08-02-2016

  80