Geactualiseerde regels voor financieel evenwicht regeling jaarlijkse vakantie

Een oud KB van 16 april 1965 over het financieel evenwicht van het stelsel voor de jaarlijkse vakantie wordt opgeheven en integraal vervangen door een tekst die op 13 februari in het Belgisch Staatsblad verschenen is.

Het nieuwe KB ‘betreffende de bijdrage tot het financieel evenwicht van de regeling van de jaarlijkse vakantie’ heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

Het oorspronkelijk KB was er gekomen omwille van financiële problemen binnen het stelsel. Naar het einde van de jaren vijftig was er sprake van een deficit, ook al had het stelsel als zodanig in die periode nog reserves. Er werd gezocht naar een oplossing binnen de sector en die oefening resulteerde in het KB van 16 april 1965. Het werd immers niet opportuun geacht om de bijdragen voor de jaarlijkse vakantie te verhogen.

Nu is de tekst verouderd en kiest men ervoor om het bestaande KB volledig te vervangen. Maar de basisprincipes - de verzekering van het financieel evenwicht en de verankering van de solidariteit – blijven overeind. De ‘saneringsformule’ heeft immers haar degelijkheid bewezen.

In het verslag aan de Koning vat men de principes als volgt samen:

  • de toetsing van de opbrengsten van de beleggingen en de beheerskosten van de vakantiefondsen aan die van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV), die als referentie fungeert;
  • de bepaling van de solidariteitsoverdracht op basis van het verschil tussen de inkomsten en uitgaven, beide vastgesteld op basis van een berekening.

Toch is na al die jaren de toevoeging van ‘elementen van modernisering en actualisering’ noodzakelijk. Met het oog op de modernisering en vereenvoudiging van de regeling wordt daarom afgestapt van:

  • de vaste procentuele opdeling tussen beleggingen op zicht, op korte en op lange termijn;
  • het werken met gemiddelde jaarlijkse rentevoeten;
  • het enkel in aanmerking nemen van de kwartaalbijdragen voor de bepaling van de berekende inkomsten.

Verder wordt ernaar gestreefd om het aandeel van de RJV-kas in de totale beheerskosten van de RJV dichter te doen aansluiten bij de realiteit, zo blijkt uit het verslag.

Bron:Koninklijk besluit van 20 januari 2017 betreffende de bijdrage tot het financieel evenwicht van de regeling van de jaarlijkse vakantie, BS 13 februari 2017

Steven Bellemans

Koninklijk besluit betreffende de bijdrage tot het financieel evenwicht van de regeling van de jaarlijkse vakantie

Afkondigingsdatum : 20/01/2017
Publicatiedatum : 13/02/2017

Gepubliceerd op 16-02-2017

  107