Fout in aangepaste rechtspleging Hof van Assisen gecorrigeerd (art. 206-207 Potpourri V)

Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie

De tweede Potpourri-wet heeft de rechtspleging voor het Hof van Assisen grondig hervormd. Nieuw is onder meer dat de voorzitter van het Hof van Assisen en zijn 2 assessoren voortaan deelnemen aan de deliberatie over de schuldvraag. Hun specialisatie en ervaring vormt volgens de wetgever een meerwaarde tegenover de volksjury om de waarde en de wettigheid van het aangeleverde bewijs te kunnen inschatten.
De procedure in het Wetboek van Strafvordering werd aangepast. Maar dat verliep niet helemaal zonder fout. Artikel 334, derde lid Sv. voorziet immers nog steeds in de aanwijzing van ‘een hoofd van de jury’, een bepaling die niet meer strookt met de nieuwe regeling. Het element wordt dan ook geschrapt.
Logischerwijs treedt artikel 206 van de vijfde Potpourri-wet retroactief in werking op 29 februari 2016, de dag waarop de nieuwe procedure voor het Hof van Assisen in werking is getreden.
Bron: Wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 24 juli 2017. (art. 206-207 Potpourri V)
Zie ook
Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19 februari 2016 (Potpourri II-wet).
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  231