Formulieren voor inschrijving vennootschap aangepast

Momenteel is het de griffie van de rechtbank van koophandel die het buitenlands register op de hoogte brengt van de inschrijving in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) van een vennootschap die ontstaan is uit een grensoverschrijdende fusie. De griffie gebruikt daarvoor nu het ‘formulier III ter kennisgeving van de registerinschrijving van de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap’.

Vanaf 20 juni 2016 zal het rechtspersonenregister van de KBO het buitenlands register elektronisch op de hoogte brengen van de gewijzigde rechtstoestand van de vennootschap (nieuw art. 21/1, KB/W.Venn., ingevoegd bij art. 2, KB van 31 mei 2016).

De elektronisch ontvangen informatie van het register waarbij het ‘vennootschapsdossier’ (art. 3, richtlijn 2009/101/EG) werd aangelegd, zal kosteloos bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De beheersdienst van de KBO zal zorgen voor de bekendmaking van de informatie en vervolgens de gegevens verder wijzigen of aanvullen (nieuw art. 21/2, KB/W.Venn., ingevoegd bij art. 3, KB van 31 mei 2016).

Nieuwe inschrijvingsformulieren

Het KB van 31 mei 2016 bevat in bijlage de aangepaste modellen van:

  • het ‘aanvraagformulier I tot inschrijving (luiken A en C) en tot bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad’, en
  • het ‘aanvraagformulier II tot wijziging van de inschrijving’.

Opheffing formulier III

Het ‘formulier III ter kennisgeving van de registerinschrijving van de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap’ wordt opgeheven vanaf 20 juni 2016.

Vennootschapsdossier

De griffie van elke rechtbank van koophandel houdt het vennootschapsdossier bij van:

  • de Belgische handelsvennootschappen, waarvan de zetel in het rechtsgebied van de rechtbank ligt en van de buitenlandse handelsvennootschap waarvan een bijkantoor in het rechtsgebied van de rechtbank is gevestigd;
  • de Belgische burgerlijke vennootschappen die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen, waarvan de zetel in het rechtsgebied van de rechtbank ligt, en van de buitenlandse burgerlijke vennootschappen die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen, waarvan een bijkantoor in het rechtsgebied van de rechtbank is gevestigd;
  • de Europese economische samenwerkingsverbanden waarvan de zetel in het rechtsgebied van de rechtbank ligt, alsook van de Europese economische samenwerkingsverbanden waarvan de zetel in een andere Staat ligt en die een vestiging hebben in het rechtsgebied van die rechtbank;
  • de landbouwvennootschappen die hun zetel hebben gevestigd in het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel;
  • de Europese vennootschappen waarvan de zetel in het rechtsgebied van de rechtbank is gelegen, alsook van de Europese vennootschappen waarvan de zetel in een andere Staat ligt en die een vestiging hebben in het rechtsgebied van die rechtbank.

De griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel houdt de dossiers bij van de buitenlandse vennootschappen die in België een openbaar beroep op het spaarwezen willen doen (in de zin van art. 438, W.Venn.) maar er geen bijkantoor hebben.

Het vennootschapsdossier kan geheel of gedeeltelijk elektronisch zijn.

Wanneer een rechtspersoon voor het eerst een bij het vennootschapsdossier te voegen akte, uittreksel van een akte, proces-verbaal of document neerlegt, schrijft hij zich rechtstreeks elektronisch in, in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Deze inschrijving kan ook gebeuren door de instrumenterende notaris of door de griffie van de rechtbank van koophandel.

Bij de inschrijving moeten heel wat gegevens m.b.t. de vennootschap worden vermeld, waaronder het adres van de zetel. Is die zetel niet in België gevestigd, dan moet het adres van de statutaire zetel in het buitenland en het adres van een vestigingseenheid naar keuze in België worden vermeld. Het KB van 31 mei 2016 voegt daar nu aan toe dat in voorkomend geval, ook het register waar het dossier van de buitenlandse handelsvennootschap werd aangelegd en het nummer waaronder deze rechtspersoon in dit register werd ingeschreven, moeten vermeld worden (art. 9, § 1, tweede lid, 3°; KB/W.Venn., ingevoegd bij art. 1, KB van 31 mei 2016).

In werking

Het KB van 31 mei 2016 treedt in werking op 20 juni 2016.

Het wijzigt het KB/W.Venn. op het vlak van de koppeling van registers.

Bron:Koninklijk besluit van 31 mei 2016 tot wijziging, wat de koppeling van registers betreft, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, BS 10 juni 2016.
Zie ook: – Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen (KB/W.Venn.), BS 30 januari 2001 (art. 9, § 1, tweede lid, 3°, nieuw art. 21/1 en nieuw art. 21/2 en bijlagen bij Boek I). – Wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999, BS 6 augustus 1999 (W.Venn.) (art. 67, § 3, tweede lid, art. 84, § 3, tweede lid en art. 772/14, derde lid) – Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 strekkende tot het coördineren van de waarborgen, welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 48 van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken, Pb.L. 1 oktober 2009, afl. 258, 11-19. – Koninklijk besluit van 3 maart 2011 tot wijziging, wat de vennootschapsformulieren betreft, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, BS 7 november 2011. – Koninklijk besluit van 10 september 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen houdende vaststelling van de wijze waarop het buitenlandse register in kennis wordt gesteld van de van kracht geworden grensoverschrijdende fusie, BS 18 oktober 2010.

Christine Van Geel

Koninklijk besluit tot wijziging, wat de koppeling van registers betreft, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Afkondigingsdatum : 31/05/2016
Publicatiedatum : 10/06/2016

Gepubliceerd op 16-06-2016

  567