FOD Economie krijgt officieren van gerechtelijke politie voor controle Wetboek van Economisch Recht

Binnenkort krijgen sommige ambtenaren van de FOD economie die belast zijn met het opsporen en vaststellen van inbreuken op het Wetboek van Economisch Recht ‘de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings’ of OGP/HPK-hoedanigheid. Dit geeft hen de mogelijkheid om gemeenrechtelijke misdrijven (o.a. valsheid in geschrifte en oplichting) vast te stellen, daarvoor processen-verbaal op te stellen, arrestaties te verrichten, huiszoekingen te doen, over te gaan tot inbeslagnemingen, enz. onder toezicht van de procureur-generaal.

Meer ruimte bij onderzoeken

De bevoegdheid moet hen vooral meer ruimte geven bij hun onderzoeken aangezien ze nu ook bepaalde misdrijven die zijn opgenomen in het Strafwetboek kunnen opsporen en vervolgen, louter dan alleen economische misdrijven. Zoals oplichting, woekerpraktijken en valsheid in geschrifte.

De controleurs botsen tijdens hun onderzoeken immers vaak op misleidende bedrijvengidsen, valse loterijen, valsheid in geschrifte bij de handel in namaak of bij het sluiten van kredietovereenkomsten of andere specifieke gevallen van massafraude. Misdrijven waarbij ze tot nog toe hun dossier moesten doorschuiven. Voortaan kunnen ze de dossiers zelf verder zetten van zodra het openbaar ministerie of de onderzoeksrechter van oordeel is dat voor bepaalde taken een opdracht moet worden gegeven aan een officier van gerechtelijke politie. De dossiers blijven dan bij één dienst waardoor wordt vermeden dat bewijsmateriaal zoek raakt, uit zijn context wordt gelicht of foutief wordt begrepen.

Verder kan de titel ook nuttig zijn in het kader van de internationale samenwerking tussen de economische inspectiediensten of om bepaalde onderzoekdaden te kunnen stellen zoals de huiszoeking in opdracht van de onderzoeksrechter.

Niet iedereen komt in aanmerking

Maar niet elke controleur komt in aanmerking voor de titel. Er zijn een aantal strikte voorwaarden aan verbonden. Alleen de ambtenaren die

  • minstens 2 jaar relevante ervaring kunnen aantonen op het vlak van opsporing en vaststelling van misdrijven;
  • voldoende kennis hebben van het strafrecht en het strafprocesrecht;
  • geen politiek mandaat bekleden;
  • minstens de melding ‘voldoet aan de verwachtingen’ behaalden op hun evaluatie; én
  • niet veroordeeld zijn geweest (zelfs niet met uitstel) tot een correctionele of criminele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of gevangenisstraf (met uitzondering van inbreuken op de Wegcode)
komen in aanmerking. Bovendien moeten de ambtenaren die de titel wensen, een aanvraag indienen waarin ze aantonen dat ze aan alle criteria voldoen. De OGP-HPK-hoedanigheid wordt hen dus niet automatisch toegewezen.

Voordracht

Het bekleden van de titel gebeurt op voordracht van de Directeur-generaal van de betrokken algemene directie, die zijn beslissing steunt op het belang van de dienst én motiveert op basis van organisatorische en operationele redenen. Hij maakt een lijst op van de ambtenaren die voldoen aan de voorwaarden. De voordracht gebeurt in volgorde van deze lijst.

Cumul met andere functies

De ambtenaren die de titel krijgen, mogen die niet zo maar cumuleren met andere hoedanigheden. Machtigingen tot cumulatie die in het verleden zijn toegekend, moeten dus worden herbekeken.

Verlies titel

Wie niet meer voldoet aan de aanstellingscriteria zal de OGP-HPK-hoedanigheid van rechtswege verliezen.

19 juni 2016

Het KB van 31 mei 2016 treedt in werking op 19 juni, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Koninklijk besluit van 31 mei 2016 tot vaststelling van de voorwaarden voor ambtenaren om overeenkomstig artikel XV.8 van het Wetboek van economisch recht, te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, BS 9 juni 2016.
Zie ook Wetboek van Economisch Recht (Boek XV. Rechtshandhaving)

Laure Lemmens

Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor ambtenaren om overeenkomstig artikel XV.8 van het Wetboek van economisch recht, te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie

Afkondigingsdatum : 31/05/2016
Publicatiedatum : 09/06/2016

Gepubliceerd op 13-06-2016

  118