Fiscus wijzigt uitvoeringsregels voor verrekening van voorheffingen en belastingkredieten

Een KB van 30 september 2014 wijzigt vanaf het aanslagjaar 2015 de uitvoeringsregels voor de verrekening van de onroerende voorheffing (OV), het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting (FBB) en het belastingkrediet voor zelfstandigen, die in het KB/WIB 1992 staan.

Deze wijzigingen komen er als gevolg van de heffing van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting vanaf aanslagjaar 2015.

Verrekening OV

De verrekening van de onroerende voorheffing (OV) wordt vanaf het aanslagjaar 2015 vervangen door een (gewestelijke) belastingvermindering (art. 145(44), WIB 1992).

De verrekening van een fictieve onroerende voorheffing (art. 278, WIB 1992) werd al opgeheven vanaf het aanslagjaar 1994. Daarom schrapt het KB van 30 september 2014 nu onderafdeling I ‘Fictieve onroerende voorheffing’, in hoofdstuk II, afdeling IV van het KB/WIB 1992 dat de regels vastlegt voor de verrekening van de fictieve OV.

In artikel 123 van het KB/WIB 1992, dat de regels bevat over de mate van verrekening van de voorheffingen en het FBB, worden de fictieve onroerende voorheffing en de onroerende voorheffing geschrapt vanaf aanslagjaar 2015.

Verrekening FBB

De artikelen 124 en 125 van het KB/WIB 1992, zoals ze van toepassing zijn tot en met aanslagjaar 2014, bepalen wat moet worden verstaan onder het in artikel 290, 2° van het WIB 1992 vermelde deel van de personenbelasting dat evenredig betrekking heeft op de beroepsinkomsten voor de verrekening van het FBB en het belastingkrediet voor zelfstandigen (als bedoeld in art. 289bis, WIB 1992).

De artikelen 124 en 125 van het KB/WIB 1992 worden vanaf het aanslagjaar 2015 samengebracht in één artikel, nl. artikel 125 KB/WIB 1992. Artikel 124 van het KB/WIB 1992 wordt dan opgeheven.

Het belastingkrediet voor zelfstandigen is vanaf aanslagjaar 2015 terugbetaalbaar en wordt daarom niet meer vermeld in artikel 290 van het WIB 1992. Dat artikel zal vanaf het aanslagjaar 2015 immers uit twee leden bestaan (art. 85, wet van 8 mei 2014), waarvan artikel 290, eerste lid, 1° van het WIB 1992 bepaalt dat het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting verrekenbaar is in de mate dat het niet meer bedraagt dan het deel van de belasting Staat dat betrekking heeft op de beroepsinkomsten.

Het ‘nieuwe’ artikel 125 van het KB/WIB 1992 definieert nu volledig dat deel van de ‘belasting Staat’. Het zegt dat “het in artikel 290, eerste lid, 1°, van het WIB 1992 vermelde deel van de belasting Staat dat evenredig betrekking heeft op de beroepsinkomsten, gelijk is aan de som van:

  • de belasting Staat die betrekking heeft op de volgens artikel 171 van het WIB 1992 afzonderlijk belaste nettoberoepsinkomsten, en
  • het produkt van:
    • het bedrag van de belasting Staat dat betrekking heeft op het volgens artikel 130 van het WIB 1992 belaste belastbare inkomen, en
    • een breuk waarvan de teller het bedrag is van de volgens het artikel 130 belaste nettoberoepsinkomsten en de noemer het totaal van de volgens datzelfde artikel belaste nettoinkomsten.″.

In werking

Deze wijzigingen aan het KB/WIB 1992 treden in werking vanaf het aanslagjaar 2015.

Bron:Koninklijk besluit van 30 september 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven in een woning en voor energiezuinige woningen en ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting en de wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners, BS 9 oktober 2014 – art. 8, art. 9, art. 10, art. 11 en art. 19
Zie ook: Wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, BS 28 mei 2014.

Christine Van Geel

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven in een woning en voor energiezuinige woningen en ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting en de wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners

Afkondigingsdatum : 30/09/2014
Publicatiedatum : 09/10/2014

Gepubliceerd op 10-10-2014

  282