Fiscus publiceert richtlijnen voor het opstellen van ‘fiches 281.50: commissies, erelonen, enz.’

De richtlijnen voor het bestellen, opstellen en indienen van de fiches 281.50 en de samenvattende opgaven 325.50 met betrekking tot de inkomsten van 2015, staan op de website van de FOD Financiën.

Werkgevers en andere schuldenaars moeten de fiches 281.50 en de bijhorende samenvattende opgaven 325.50 invullen voor de commissies, makelaarslonen, handels- of andere restorno’s, toevallige of niet-toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard, die ze in 2015 betaald of toegekend hebben.

Ze moeten deze fiches en samenvattende opgaven vóór 30 juni 2016 indienen (elektronisch of op papier).

Opgelet! Vanaf 2016 wordt elke overtreding op het indienen van de fiches (niet correct of niet tijdig indienen) bestraft met een boete die varieert tussen 50 euro (voor een eerste overtreding) en 1.250 euro.

Fiches 281.50 indienen via Belcotax on web

De werkgevers en andere schuldenaars kunnen de fiches 281.50 al sinds 8 februari 2016 indienen via ‘Belcotax on web’. Ze kunnen de gegevens indienen:

  • ofwel door de fiches online in te vullen, via de functie ‘Verzending per codering’ van het hoofdmenu. Wanneer je klikt op deze functie start er een procedure voor de invoer van gegevens waarbij je de mogelijkheid krijgt om je werk tussentijds te bewaren. Zo kan je het ingeven van de gegevens spreiden over meerdere dagen, vooraleer definitief te verzenden;
  • ofwel door een bestand te versturen via het Internet. Je kan een Belcotax-bestand indienen via het Internet onder de vorm van een XML-bestand. De voorbereidingsfunctie vertaalt het bestand naar een gecodeerd formaat voor de verzending naar de server. Belcotax 2015 XSD bevat een beschrijving van het XML-formaat.

Belcotax on web is zo opgebouwd dat alleen de fiches 281.50 moeten worden ingediend. De Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit (A.O.I.F.) leidt de opgaven 325.50 af uit de gegevens van de fiches 281.50.

Sociale secretariaten, boekhoudkantoren of andere rechtspersonen of organismen die daar door hun klanten toe gevolmachtigd zijn, kunnen de fiches 281.50 (en de samenvattende opgaven 325.50) ook via Belcotax on web indienen voor hun klanten.

Wie niet over een pc met internetaansluiting beschikt, mag de fiches 281.50 en de samenvattende opgaven 325.50 ook nog op papier of op elektronische informatiedrager (CD-rom, DVD of diskette) indienen.

Richtlijnen

De richtlijnen voor het bestellen, opstellen en indienen van de papieren fiches 281.50 en samenvattende opgaven 325.50 staan in het ‘bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno’s, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard – inkomsten van 2015’. Dat bericht is beschikbaar op de website van de fiscus.

De richtlijnen voor het indienen van de fiches 281.50 (en de samenvattende opgaven 325.50) langs elektronische weg of op elektronische drager, staan in de brochure ‘Belcotax on web inkomsten 2015 (v1)’.

Documentatiecentra

De werkgevers en andere schuldenaars kunnen meer informatie over het indienen van de fiches 281.50 en de samenvattende opgaven 325.50 verkrijgen bij:

  • het Documentatiecentrum Bedrijfsvoorheffing te 1190 Brussel, Luttrebruglaan 74, tel.: 0257/695 25 (N/F);
  • het Documentatiecentrum Bedrijfsvoorheffing te 9300 Aalst, Vlaanderenstraat 1, tel.: 0257/736 60 (N) – fax: 0257/963 16;
  • het Documentatiecentrum Bedrijfsvoorheffing te 7000 Mons, Avenue Mélina Mercouri, Bloc 1-2-3, tel.: 0257/881 10 (F/D) – fax: 0257/986 45,
naargelang zij respectievelijk gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het Vlaams Gewest of in het Waals Gewest.

Daar moeten de fiches 281.50 en de samenvattende opgaven 325.50 ook worden ingediend.

Centraal Taxatiekantoor Brussel ‘Buitenland’

Voor niet-inwoners (natuurlijke personen en rechtspersonen) moeten de individuele fiches 281.50 en de samenvattende opgaven ingediend worden bij het Centraal Taxatiekantoor Brussel ‘Buitenland’, Kruidtuinlaan 50, bus 3429 te 1000 Brussel. Hebben de fiches betrekking op niet-inwoners uit verschillende landen, dan moeten ze per land gegroepeerd worden vooraleer ze bij het Centraal Taxatiekantoor worden ingediend.

Ter herinnering

Om in de personenbelasting als beroepskosten in aanmerking te komen, moeten commissies, makelaarslonen, handels- of andere restorno's, toevallige of niet- toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard, verantwoord worden door individuele fiches 281.50 en samenvattende opgaven 325.50 (art. 57, 1°, WIB 1992). Wie deze verplichting niet naleeft, riskeert strenge sancties. De fiscus kan de uitgaven nl. in de vennootschapsbelasting onderwerpen aan de aanslag geheime commissielonen (art. 219, WIB 1992).

Er moeten ook individuele fiches 281.50 opgemaakt worden voor commissielonen die worden toegekend aan een niet-inwoner zonder vaste inrichting in België.

Bron:Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard, BS 11 mei 2016.
Zie ook: – Wetboek van de Inkomstenbelastingen van 10 april 1992, BS 30 juli 1992 (WIB 1992) (art. 57, 1° en art. 219) – Koninklijk Besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, BS 13 september 1993 (KB/WIB 1992) (art. 30) – Algemene Administratie van de Fiscaliteit. — Inkomstenbelastingen. — Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno’s, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard, BS 20 april 2015.

Christine Van Geel

Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Inkomstenbelastingen - Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard

Afkondigingsdatum : 11/05/2016
Publicatiedatum : 11/05/2016

Gepubliceerd op 17-05-2016

  882