Fiscus duidt ambtenaar aan die inlichtingen mag vragen aan financiële instellingen over rekeningen belastingplichtige

Minister van Financiën Van Overtveldt heeft in een besluit van 16 december 2016 de ambtenaar aangeduid die in het kader van een belastingonderzoek een bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling inlichtingen mag vragen over de rekeningen van de belastingplichtige zodra er bij dat onderzoek aanwijzingen zijn van belastingontduiking of als die van plan is om een indiciaire aanslag te vestigen. Hij verduidelijkte ook om welke ambtenaar het precies gaat wanneer er een buitenlandse Staat bij het onderzoek betrokken is.

Belastingonderzoek

De belastingadministratie mag, wat een bepaalde belastingplichtige betreft, geschreven attesten inzamelen, derden horen, een onderzoek instellen en binnen de door haar bepaalde termijn, die wegens wettige redenen kan worden verlengd, van natuurlijke of rechtspersonen en van verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid alle inlichtingen vorderen die zij nodig acht om de juiste heffing van de belasting te verzekeren. Het recht om derden te horen en om een onderzoek in te stellen mag slechts worden uitgeoefend door een ambtenaar met een hogere titel dan die van attaché (art. 322, § 1 WIB 1992).

Sinds het bankgeheim op 1 juli 2011 werd versoepeld, mag de fiscus daarnaast aan een bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling inlichtingen vragen over de rekeningen van de belastingplichtige zodra er bij het onderzoek aanwijzingen zijn van belastingontduiking of als die van plan is om een indiciaire aanslag te vestigen (art. 322, § 2 WIB 1992).

In dat geval kan een ambtenaar met minstens de titel van adviseur, die hiertoe werd aangesteld door de minister van Financiën, een ambtenaar met een titel van ten minste attaché ermee belasten om bij die bank-, wissel-, krediet- en spaarinstelling elke inlichting op te vragen die nuttig kan zijn om het bedrag van de belastbare inkomsten van de belastingplichtige te bepalen.

Aanduiding ambtenaar

Een MB van 16 december 2016 bepaalt nu dat die ambtenaar met minstens de titel van adviseur de adviseur is waaronder die dienst die het onderzoek heeft verricht ressorteert, of een hiërarchische meerdere.

In het kader van de uitwisseling van inlichtingen op verzoek van een buitenlandse Staat is deze ambtenaar echter de adviseur van de diensten van de Algemene administratie van de Fiscaliteit die bevoegd zijn voor de toepassing van de bepalingen inzake de uitwisseling van inlichtingen tussen België en andere Staten, of een hiërarchische meerdere.

Het MB van 16 december 2016 wijzigt daartoe het MB van 24 juni 2011. Dat MB gebruikte nog de oude terminologie (‘directeur’). Een wet van 27 april 2016 heeft ondertussen echter de bepalingen tot toekenning van titels en graden in de fiscale wetboeken aangepast.

In werking

Het MB van 16 december 2016 is in werking getreden op 23 december 2016, de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt werd.

Bron:Ministerieel besluit van 16 december 2016 tot wijziging van ministerieel besluit van 24 juni 2011 tot aanduiding van de ambtenaar bedoeld in artikel 322, § 2, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 23 december 2016.
Zie ook:- Wetboek van de inkomstenbelastingen van 10 april 1992, BS 30 juli 1992 (WIB 1992) (art. 322, § 2, 2de lid).- Ministerieel besluit van 24 juni 2011 tot aanduiding van de ambtenaar bedoeld in artikel 322, par. 2, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 30 juni 2011 (art. 1).- Wet van 14 april 2014 houdende diverse bepalingen, BS 6 mei 2011 (art. 55).- Wet van 27 april 2016 tot aanpassing van de bepalingen tot toekenning van titels en graden in de fiscale wetboeken en de wettelijke bepalingen met betrekking tot de douane en accijnzen, en houdende diverse andere bepalingen, BS 6 mei 2016 (art. 4).

Karin Mees

Ministerieel besluit tot wijziging van ministerieel besluit van 24 juni 2011 tot aanduiding van de ambtenaar bedoeld in artikel 322, § 2, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Afkondigingsdatum : 16/12/2016
Publicatiedatum : 23/12/2016

Gepubliceerd op 19-01-2017

  164