Fiscale wetboeken afgestemd op nieuwe titels en graden belastingambtenaren

De wet van 27 april 2016 heeft zes fiscale wetboeken en enkele wetten met betrekking tot douane en accijnzen afgestemd op de nieuwe titels en graden van de belastingambtenaren.

Nieuwe organisatiestructuur FOD Financiën

De nieuwe benaming van de titels en graden van de belastingambtenaren kwam er als gevolg van de nieuwe organisatiestructuur van de Federale Overheidsdienst Financiën (Coperfin) en van de invoering van de gemene loopbaan voor de titularissen van een bijzondere titel in het niveau A.

De nieuwe organisatiestructuur van de FOD Financiën is vastgelegd in 3 KB’s van 3 december 2009 en in het KB van 19 juli 2013. In deze context werden de benamingen van de administraties van de FOD Financiën geactualiseerd via de wet van 25 april 2014.

6 wetboeken aangepast

De wet van 27 april 2016 stemt volgende wetboeken af op de nieuwe benaming van de titels en graden van de belastingambtenaren:

 • Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992);
 • Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (WBTW);
 • Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (WIGB);
 • Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (W.Reg.);
 • Wetboek der successierechten (W.Succ.);
 • Wetboek diverse rechten en taksen (WDRT).

De aanpassingen bestaan hoofdzakelijk uit de omzetting van de begrippen ‘controleur’, ‘inspecteur’ en ‘(gewestelijk) directeur’, in respectievelijk de begrippen ‘attaché’, ‘adviseur’ en ‘adviseur-generaal’. Het begrip ‘ontvanger’ blijft, maar het is niet langer nodig om te verduidelijken tot welke administratie deze behoort.

VoorbeeldZo moet een belastingschuldige voortaan het bezwaar inzake inkomstenbelastingen indienen bij de ‘adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen’, in plaats van bij de ‘(gewestelijk) directeur der belastingen’ (art. 366 e.v., WIB 1992).

Wettelijke bepalingen over douane en accijnzen

De wet van 27 april 2016 (hoofdstuk 7) stemt ook nog volgende wettelijke bepalingen af op de nieuwe benaming van de titels en graden van de belastingambtenaren:

 • wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953;
 • de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977;
 • de wet van 29 december 1992 betreffende de douane-entrepots;
 • de programmawet van 27 december 2004;
 • de wet van 10 juni 2006 betreffende de biobrandstoffen;
 • de wet van 21 december 2009 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie;
 • de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen.

In deze wetten wordt bv. het begrip ‘directeur-generaal der douane en accijnzen’ vervangen door ‘administrateur-generaal van de douane en accijnzen’, of wordt het begrip ‘plaatselijk hoofd der douane’ vervangen door ‘de adviseur aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen’.

Eurovignet en domaniale wet

Ook de eurovignetwet en de domaniale wet van 22 december 1949 worden aangepast aan de nieuwe benaming van de titels en graden van de belastingambtenaren.

Wet van 25 april 2014

In de wet van 25 april 2014 wordt verduidelijkt dat:Telkens ‘de Administratie over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen’, ‘de Administratie van de btw, registratie en domeinen’, ‘de Administratie van het kadaster’, ‘het Bestuur der registratie en domeinen’, ‘het nationaal Bestuur der registratie’, ‘de Administratie der registratie en domeinen’, ‘de Domeinen’, ‘de Administratie van de Domeinen’, ‘de Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen’ wordt vermeld in een wettelijke bepaling, deze moet worden gelezen alsof ‘de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie’ of de ‘Administratie belast met de inning en invordering’ wordt vermeldwanneer de materie die door deze wettelijke bepaling wordt geregeld tot de opdrachten behoort van deze algemene administratie.

In werking

De wet van 27 april 2016 treedt in werking op 16 mei 2016, dat is 10 dagen na haar publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Wet van 27 april 2016 tot aanpassing van de bepalingen tot toekenning van titels en graden in de fiscale wetboeken en de wettelijke bepalingen met betrekking tot de douane en accijnzen, en houdende diverse andere bepalingen, BS 6 mei 2016.
Zie ook: – Wet van 25 april 2014 tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen, BS 16 mei 2014. – Koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het rijkspersoneel en houdende sommige wijzigingen met betrekking tot de loopbaan in de niveaus B, C en D bij de Federale Overheidsdienst Financiën en bij de Pensioendienst voor de Overheidssector, BS 2 augustus 2013. – Koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën, BS 9 december 2009. – Koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de diensten andere dan operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën, BS 9 december 2009. – Koninklijk besluit van 3 december 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën, BS 9 december 2009.

Christine Van Geel

Wet tot aanpassing van de bepalingen tot toekenning van titels en graden in de fiscale wetboeken en de wettelijke bepalingen met betrekking tot de douane en accijnzen, en houdende diverse andere bepalingen

Afkondigingsdatum : 27/04/2016
Publicatiedatum : 06/05/2016

Gepubliceerd op 11-05-2016

  226