Fiscale werkbonus al gestegen op 1 augustus 2015 (art. 84 en 85 PW2)

De Programmawet van 10 augustus 2015 heeft gesleuteld aan het belastingkrediet voor werknemers met lage lonen, de zgn. fiscale werkbonus.

Sinds 1 april 2014 bedraagt het belastingkrediet 14,40% van de vermindering van de werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid (werkbonus) waarop de werknemers recht hebben, met een maximum van 200 euro per belastbaar tijdperk (art. 289ter/1, WIB 1992; art. 9 en art. 10, relancewet van 15 mei 2014).

Belastingkrediet steeg al op 1 augustus 2015

De oorspronkelijke geplande verhoging vanaf 1 januari 2016 wordt nu vervroegd. Er is al een verhoging op 1 augustus 2015.

Op 1 augustus 2015 steeg het aandeel van de werkbonus dat door een belastingkrediet wordt gedekt van 14,40% tot 17,81%; het maximumbedrag werd dan opgetrokken van 200 euro tot 235 euro.

In 2016 en 2019 hoger voordeel dan gepland

Op 1 januari 2016 zal het aandeel van de werkbonus dat door een belastingkrediet wordt gedekt dan verder stijgen tot 28,03% (in plaats van de voorziene 25,91%); het nog te indexeren maximumbedrag zal dan stijgen tot 420 euro (in plaats van de voorziene 360 euro).

En ook op 1 januari 2019 zullen zowel het percentage als het nog te indexeren maximumbedrag verder worden verhoogd: tot 33,14% en 500 euro (in plaats van de voorziene 31,66% en 440 euro).

Met deze maatregel wil de Regering de koopkracht van de werknemers met lage lonen versterken en de werkloosheidsval bestrijden.

Ook de sociale werkbonus, die als basis dient voor de berekening van het fiscaal voordeel, steeg op 1 augustus 2015 (art. 33 en art. 34, Programmawet van 10 augustus 2015).

Ter herinnering:

  • de ‘sociale werkbonus’ is een vermindering van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen voor werknemers met een laag loon. Hij verhoogt het nettoloon van deze werknemers, zonder dat hun brutoloon stijgt;
  • de ‘fiscale werkbonus’ is een belastingkrediet voor belastingplichtigen met een laag loon die recht hebben op een sociale werkbonus (belastingkrediet als bedoeld in art. 289ter/1, WIB 1992). De fiscale werkbonus omvat een percentage van de effectieve sociale werkbonus.

In werking

Deze maatregel treedt in werking op 1 augustus 2015, 1 januari 2016 en 1 januari 2019.

Bron: Programmawet van 10 augustus 2015, BS 18 augustus 2015 (art. 84-85)
Zie ook:– Programmawet van 19 december 2014, BS 29 december 2014 (art. 61 en art. 62)– Wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, BS 22 mei 2015 (relancewet) (art. 9 en art. 10) – Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB 1992) (art. 289ter/1)

Christine Van Geel

Programmawet

Afkondigingsdatum : 24/07/2015
Publicatiedatum : 18/08/2015

Gepubliceerd op 20-08-2015

  73