Fiscale en sociale regularisatie 2016: modellen van regularisatieaangifte en regularisatieattesten in het Staatsblad

Sinds 1 augustus 2016 biedt een permanent systeem van fiscale en sociale regularisatie aan natuurlijke en rechtspersonen de kans om hun (federale) fiscale en sociale toestand te regulariseren bij het ‘Contactpunt regularisaties’ van de FOD Financiën.

Deze regularisatie is opengesteld voor iedereen, ook voor diegenen die al vóór 1 augustus 2016 een regularisatieaangifte hebben ingediend bij het Contactpunt regularisaties. Maar de regularisatieaangifte is slechts eenmalig.

Een KB van 9 augustus 2016 bevat in bijlage het modelformulier van de regularisatieaangifte, van het fiscaal regularisatieattest en van het sociaal regularisatieattest.

Regularisatieaangifte

De aangever moet de regularisatieaangifte indienen bij het ‘Contactpunt regularisatie’ van de FOD Financiën. Hij moet daarvoor het modelformulier gebruiken dat bij KB van 9 augustus 2016 werd vastgesteld. De regularisatieaangifte vermeldt o.a. de naam van de indiener van de aangifte of de naam van zijn gemachtigde, het bedrag van de aangegeven inkomsten, sommen, btw-handelingen en fiscaal verjaarde kapitalen, de datum van indiening van de aangifte en de handtekening van de aangever of zijn gemachtigde.

De onderliggende stukken kunnen worden ingediend tot 6 maanden na de indiening van de regularisatieaangifte. Het Contactpunt kan de onderliggende stukken die met de regularisatieaangifte worden meegestuurd en die betrekking hebben op de geregulariseerde bedragen, nakijken met het oog op de overeenstemming ervan met de gegevens uit de regularisatieaangifte. Stukken die naar aanleiding van een regularisatieaangifte worden overgelegd en die geen betrekking hebben op de geregulariseerde bedragen, worden geacht geen deel uit te maken van de regularisatieaangifte en kunnen later niet worden tegengeworpen aan een binnenlandse of buitenlandse, administratieve of gerechtelijke instantie of financiële instelling.

De regularisatieaangifte gaat in sommige gevallen (art. 3 en art. 5, wet van 21 juli 2016) gepaard met een bondige verklaring omtrent het fraudeschema, alsook omtrent de omvang en de oorsprong van de geregulariseerde inkomsten, sommen, btw-handelingen en kapitalen, de periode waarin deze zijn ontstaan en de voor de geregulariseerde bedragen gebruikte financiële rekeningen.

Na ontvangst van de regularisatieaangifte brengt het Contactpunt de aangever of zijn gemachtigde schriftelijk op de hoogte van de ontvankelijkheid ervan. Het Contactpunt stelt in dezelfde brief het bedrag vast van de verschuldigde heffing. De betaling van de heffing moet definitief en zonder enig voorbehoud worden verricht binnen 15 kalenderdagen volgend op de verzendingsdatum van die brief en is definitief door de Schatkist verworven.

De aangiften die bij het Contactpunt worden ingediend, worden genummerd en bijgehouden. Het Contactpunt houdt bovendien een lijst bij van de afgeleverde regularisatieattesten met vermelding van het nummer van de regularisatieaangifte.

De ambtenaren en personeelsleden van het Contactpunt zijn gehouden tot het beroepsgeheim (art. 458, Strafwetboek). Zij mogen de naar aanleiding van de regularisatieaangifte verkregen inlichtingen bovendien niet bekend maken aan de andere diensten van de FOD Financiën.

Fiscaal regularisatieattest

Op het ogenblik van de ontvangst van de definitieve en zonder enig voorbehoud uitgevoerde betaling van de heffing, verzendt het Contactpunt aan de aangever of zijn gemachtigde een regularisatieattest, waarvan het model bij KB van 9 augustus 2016 werd vastgelegd. Dit fiscaal regularisatieattest bevat o.a. de naam van de aangever of van zijn gemachtigde, het bedrag van de heffing, het bedrag van de geregulariseerde inkomsten, sommen, btw-handelingen en kapitalen.

Zodra het fiscaal regularisatieattest aan de aangever of zijn gemachtigde wordt verzonden, brengt het Contactpunt de Cel voor financiële informatieverwerking (CFI) op de hoogte van de regularisatie die wordt gesloten. Het Contactpunt bezorgt de CFI een kopie van het regularisatieattest en de gegevens, met uitzondering van het fraudeschema.

Regularisatieheffing

De geregulariseerde bedragen (inkomsten, sommen en btw-handelingen) ondergaan een heffing die bestaat uit de toepassing van het normale basistarief verhoogd met 20 percentpunten (20%). Het aantal percentpunten verhoogt jaarlijks tot maximaal 25% in 2020. De voor federale belastingen verjaarde kapitalen worden geregulariseerd aan een tarief van 36%, dat ook jaarlijks oploopt en 40% zal bereiken in 2020.

Slechts een definitieve betaling zonder enig voorbehoud van de vastgestelde heffing geeft fiscale immuniteit.

Bij de vaststelling van de heffing wordt er geen rekening gehouden met belastingverminderingen of belastingkredieten, noch met een verrekening van voorheffingen, voorafbetalingen of van de woonstaatheffing.

Het systeem laat ook niet toe dat er een administratieve of gerechtelijke bezwaarprocedure wordt ingesteld. De heffing is definitief en onherroepelijk.

Sociaal regularisatieattest

Een zelfstandige kan zijn fiscale regularisatieaangifte uitbreiden met een ‘sociale regularisatie’ voor onbetaalde sociale bijdragen.

De aangever kan dus via een betaling van een aanvullende sociale heffing zijn regularisatieaangifte uitbreiden om een sociaal regularisatieattest te bekomen dat de beroepsinkomsten dekt die onderworpen hadden moeten worden aan de betaling van verschuldigde niet-verjaarde sociale bijdragen (in de zin van het KB nr. 38). Het KB van 9 augustus 2016 bevat in bijlage het model van sociaal regularisatieattest. Dit sociaal regularisatieattest bevat de naam van de aangever of zijn gemachtigde, het bedrag van de heffing en het bedrag van de geregulariseerde beroepsinkomsten.

De niet-verjaarde sociale bijdragen verschuldigd op deze beroepsinkomsten worden echter enkel als geregulariseerd beschouwd na de definitieve betaling zonder enig voorbehoud van de aanvullende sociale heffing die overeenkomt met 15% van deze beroepsinkomsten. De opgelegde heffing vertoont een progressief karakter en stijgt systematisch met de jaren. Tot 20% in 2020.

Op het ogenblik dat het Contactpunt de betaling van de sociale heffing ontvangt, verzendt het aan de aangever of zijn gemachtigde een regularisatieattest. Het Contactpunt stuurt een afschrift van ieder sociaal regularisatieattest naar het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), dat het zal meedelen aan het sociaal verzekeringsfonds van de aangever.

De ambtenaren en personeelsleden van het RSVZ en van het sociaal verzekeringsfonds van de aangever zijn verplicht om, buiten de uitoefening van hun ambt, het beroepsgeheim te bewaren wat de feiten, documenten of beslissingen betreft waarvan zij bij deze gelegenheid kennis genomen hebben. Zij hebben eveneens geen meldingsplicht, zoals bedoeld in artikel 29 van het Wetboek van strafvordering.

In werking

De nieuwe modelformulieren gelden sinds 1 augustus 2016. Ook de regularisatiewet van 21 juli 2016 trad op die dag in werking.

Bron:Koninklijk besluit van 9 augustus 2016 tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken in uitvoering van de artikelen 7 en 13 van de wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie, BS 18 augustus 2016.
Zie ook: Wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie, BS 29 juli 2016 (art. 7, eerste lid en zevende lid en art. 13, vierde lid).

Christine Van Geel

Koninklijk besluit tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken in uitvoering van de artikelen 7 en 13 van de wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie

Afkondigingsdatum : 09/08/2016
Publicatiedatum : 18/08/2016

Gepubliceerd op 18-08-2016

  181