Fiscale aftrek woning: instellingen en verzekeraars moeten ook voor aj. 2016 nog ‘oude’ attesten uitreiken

Sinds het aanslagjaar 2015 is het stelsel van de fiscale voordelen voor hypothecaire en niet-hypothecaire leningen en voor individuele levensverzekeringscontracten (die al dan niet dienen tot wedersamenstelling van een lening) grondig hervormd (wet van 8 mei 2014).

Daardoor kunnen interesten en/of kapitaalaflossingen, en levensverzekeringspremies, recht geven op een gewestelijke belastingvermindering, op een gewestelijk belastingkrediet, en/of op een federale belastingvermindering.

Om van sommige van deze belastingverminderingen te kunnen genieten, moet de belastingplichtige ‘attesten’ kunnen voorleggen of ter beschikking houden van de FOD Financiën. De minister van Financiën bepaalt de vorm van deze attesten. De instelling die de lening heeft toegestaan en/of de verzekeraar reiken ze uit aan de belastingplichtige.

Ook voor aj. 2016 nog ‘oude attesten’

Net zoals voor het aanslagjaar 2015 (kalenderjaar 2014) moeten de instellingen en verzekeraars ook voor het aanslagjaar 2016 (kalenderjaar 2015) nog de bestaande basis- en betalingsattesten en de bijhorende richtlijnen gebruiken. De attesten zijn immers nog niet aangepast aan de recentste wetswijzigingen.

Aangezien het slechts om een formele aanpassing van deze modelattesten en de daarbij horende richtlijnen gaat (verwijzingen naar de wettelijke bepalingen), zonder inhoudelijke wijzigingen, heeft de belastingadministratie om praktische en organisatorische redenen beslist om die aanpassingen pas later (waarschijnlijk vanaf het aanslagjaar 2017, d.w.z. voor de basis- en betalingsattesten m.b.t. het kalenderjaar 2016) aan te brengen.

‘Oude’ modelattesten

De belastingadministratie publiceerde tot nog toe 4 berichten in het Belgisch Staatsblad, met daarin modelattesten en richtlijnen voor de uitreiking en het gebruik ervan:

De belastingadministratie zal de aangepaste berichten, die in principe vanaf aanslagjaar 2017 in werking zullen treden, later publiceren in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht aan de instellingen die leningen (zowel hypothecaire als niet-hypothecaire) toestaan en aan de verzekeraars die individuele levensverzekeringen afsluiten (al dan niet dienend tot waarborg of wedersamenstelling van een lening), waarvan de interesten en/of de kapitaalaflossingen enerzijds, en de premies anderzijds, recht kunnen geven op een gewestelijke belastingvermindering en/of op een federale belastingvermindering krachtens het WIB 92 zoals het van toepassing is vanaf aanslagjaar 2015, BS 31 december 2015.
Zie ook: – Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht aan de instellingen die leningen (zowel hypothecaire als niet-hypothecaire) toestaan en aan de verzekeraars die individuele levensverzekeringen afsluiten (al dan niet dienend tot waarborg of wedersamenstelling van een lening), waarvan de interesten en/of de kapitaalaflossingen enerzijds, en de premies anderzijds, recht kunnen geven op een gewestelijke belastingvermindering en/of op een federale belastingvermindering krachtens het WIB 1992 zoals het van toepassing is vanaf aanslagjaar 2015, BS 18 maart 2015. – Wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, BS 28 mei 2014; err., BS 27 januari 2015 – art. 13, art. 15, art. 72, art. 105 en art. 107

Christine Van Geel

Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Bericht aan de instellingen die leningen (zowel hypothecaire als niethypothecaire) toestaan en aan de verzekeraars die individuele levensverzekeringen afsluiten (al dan niet dienend tot waarborg of wedersamenstelling van een lening), waarvan de interesten en/of de kapitaalaflossingen enerzijds, en de premies anderzijds, recht kunnen geven op een gewestelijke belastingvermindering en/of op een federale belastingvermindering krachtens het WIB 92 zoals het van toepassing is vanaf aanslagjaar 2015

Afkondigingsdatum : 31/12/2015
Publicatiedatum : 31/12/2015

Gepubliceerd op 07-01-2016

  130