Financiële bonus voor Vlaamse gemeenten die vrijwillig samensmelten

Vlaamse gemeenten die vrijwillig fuseren, krijgen een financiële bonus in de vorm van een schuldovername. De Vlaamse overheid wil de gemeenten daarmee aanzetten om samen te smelten. Bevoegde ministers van Begroting - Bart Tommelein - en van Binnenlandse Bestuur - Liesbeth Homans - geven in een omzendbrief tekst en uitleg bij de maatregel.

Wie komt in aanmerking?

De gemeenten die uiterlijk op 31 december 2017 een gezamenlijk voorstel tot samensmelting op 1 januari 2019 indienen bij de Vlaamse regering.

Plafond

De Vlaamse overheid zal de schulden van de fuserende gemeenten overnemen. Concreet gaat het over 500 euro schuld per inwoner van de samen te voegen gemeenten, met een maximum van 20 miljoen euro.

Als basis gelden de inwonersaantallen op 1 januari 2016 zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 26 juni 2016. Voor de bepaling van de schulden worden alle schulden van de fuserende gemeenten in rekening gebracht. De rechtstreekse schulden aangegaan door de gemeenten, maar ook de schulden die hun OCMW’s en autonome gemeentebedrijven zijn aangegaan.

Door de schuldovername neemt de Vlaamse overheid als nieuwe debiteur een deel van de uitstaande schulden van de vroegere debiteurs (gemeenten, autonome gemeentebedrijven, OCMW’s) over en is ze verplicht de schuld (kapitaalaflossingen en intresten) terug te betalen aan de financiële instellingen.

Inventaris schulden

De fuserende gemeenten moeten een gedetailleerde inventaris opmaken van al hun schulden die in aanmerking komen. Deze inventaris en de aflossingstabellen van de leningen moesten in principe tegen 30 april 2017 aan het Vlaams Departement Financiën en Begroting worden bezorgd. Die deadline lag dus ruim een maand voor publicatie van de Omzendbrief. De brief laat daarom een aantal uitzonderingen toe.

Financiën en Begroting zal het Vlaams Gewest in principe 3 maanden den voor de effectieve overdracht en ten laatste op 15 augustus 2018 laten weten welke schulden en leningen zullen worden overgenomen.

Overname

De schuldovername gebeurt op het einde van de maand die volgt op de bekendmaking van het samenvoegingsdecreet. Het Departement Financiën en Begroting deels zo snel mogelijk na die bekendmaking de exacte datum van de schuldovername mee aan de gemeenten.

Samengevat

Bron:Omzendbrief FB 2017/1 van 24 maart 2017 met de nadere regels voor de schuldovername in het kader van de vrijwillige samenvoeging van gemeenten, BS 1 juni 2017.
Zie ook Decreet van 24 juni 2016 houdende de regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, BS 19 augustus 2016.

Laure Lemmens

Omzendbrief nr. FB 2017/1 met de nadere regels voor de schuldovername in het kader van de vrijwillige samenvoeging van gemeenten

Afkondigingsdatum : 24/03/2017
Publicatiedatum : 01/06/2017

Gepubliceerd op 12-06-2017

  276