Fietsen kan voortaan overal in Brusselse Gewestparken

Vanaf 21 juli 2014 mag er overal gefietst worden in de Brusselse Gewestparken. Dat blijkt uit het nieuwe Parkreglement van 8 mei 2014. Momenteel is fietsen alleen toegestaan op de fietspaden. Behalve voor kinderen onder de 11 jaar en op de paden aangeduid met het logo van de ‘Gewestelijke Groene Wandeling’. Het nieuwe reglement bevat ook heel wat andere nieuwigheden.

Voor alle gebruikers…

Het nieuwe parkreglement is van toepassing op alle gebruikers van de Gewestparken, met uitzondering van de bossen en de wouden die onder de bosregeling van het Boswetboek vallen en de natuurreservaten. De bepalingen gelden niet voor de medewerkers en de diensten van Leefmilieu Brussel en eventuele externe onderaannemers in het kader van onderhouds-, beheers-, bewakings- en toezichtsopdrachten.

Net als vandaag moet het reglement worden aangeplakt op een plaats die voor de gebruikers zichtbaar is vanaf de openbare weg. Openings-, sluitings- en toezichtsuren moeten aan de hoofdingang van het park worden gemeld.

Elektrische voertuigen beperkt toegelaten

Elektrische voertuigen zijn voortaan beperkt toegelaten tot de parken. In het oude reglement was hierover niets bepaald. De Brusselse regering stelt uitdrukkelijk dat geen enkel motorvoertuig in de parken mag rijden of parkeren, behalve ‘een rijwiel uitgerust met elektrische motor’.

Op deze regel geldt wel een uitzondering voor elektrische rolstoelen bestuurd door personen met beperkte mobiliteit, dienstvoertuigen, voertuigen voor onderhoud en beheer, voertuigen van de veiligheids- en hulpdiensten en e andere voertuigen met een vergunning van Leefmilieu Brussel –BIM. Bovendien geldt voor alle voertuigen een snelheidsbeperking van 5km/u.

Honden aan de leiband!

Honden aan de leiband! Een algemene regel die vanaf nu geldt in alle gewestparken. Maar het nieuwe parkreglement laat wel toe dat honden vrij mogen rondlopen op de plaatsen die zijn aangeduid met de gepaste pictogrammen of tussen de bepaalde tijdstippen.

Hondenbegeleiders moeten op ieder ogenblik het gedrag van hun hond controleren, hun uitwerpselen oprapen en meenemen. De honden mogen andere parkgebruikers niet hinderen, geen schade toebrengen aan beplantingen of andere voorwerpen, noch hinderlijk zijn voor de dieren van andere gebruikers. Deze laatste regels gelden trouwens voor alle huisdieren die het park betreden.

Honden zijn niet toegelaten op speelpleinen of andere zones die zijn voorbehouden voor kinderen.

Verboden activiteiten

Volgende activiteiten zijn verboden, tenzij het verbod werd opgeheven of Leefmilieu Brussel-BIM een vergunning heeft gegeven:

 • over de omheiningen klimmen;
 • kinderen zonder toezicht laten;
 • kamperen;
 • schade toebrengen aan het plantentapijt, de bomen, de aanplantingen, het meubilair, de gebouwen, de kunstwerken op de waterlopen en vijvers of de wegen en lanen;
 • planten of delen van planten, bloemen, paddenstoelen, mossen en korstmossen te plukken, schade toebrengen of vernietigen;
 • dieren storen, vangen of verwonden, nesten vernielen en vissen zonder vergunning, (m.u.v. een vrijstelling);
 • waterlopen, spuien, vijvers of fonteinen binnendringen, er dieren in laten binnendringen of er om het even wat ingooien, alsook om tijdens de vorstperiode activiteiten op het ijs uit te oefenen
 • de waterhuishouding van waterlopen en vijvers wijzigen;
 • vuur stoken of vuurwerk afsteken;
 • elders dan in de hiertoe voorziene vuilnisbakken vuilnis of gelijk welk afval, incl. groenafval, weggooien, deponeren of achterlaten;
 • dieren voederen;
 • de ingangen, toegangen en wegen versperren en de doorgang verhinderen voor de gebruikers, met name voor personen met beperkte mobiliteit en voor de dienstvoertuigen, onderhouds- en beheervoertuigen en de voertuigen van de veiligheids- en hulpdiensten en voor elk ander voertuig dat beschikt over een vergunning afgeleverd door Leefmilieu Brussel;
 • plaatsen die voorbehouden zijn voor welbepaalde spelen gebruiken voor andere spelen of voor andere doeleinden.

Wie het park wil betreden met hinderlijke of gevaarlijke voorwerpen of met dieren heeft nog steeds een voorafgaande vergunning nodig van Leefmilieu Brussel-BIM. Dat geldt ook voor wie wil venten of verkopen of wie handelsreclame wil aanbrengen of gebruiken en activiteiten van omvangrijke collectieve aard. Het parkreglement verwijst voor dit laatste voortaan naar artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet. Het gaat onder meer om jaarmarkten, vertoningen en plechtigheden. Nieuw is ook dat voor deze activiteiten voortaan overleg nodig is met de burgemeester van de gemeente waar het park gelegen is. Volgens het oude parkreglement volstaat een loutere melding aan de burgemeester.

Park uitgezet

Net als vandaag kan iedereen die niet gehoorzaamt aan de bevelen van de politieagenten of gemachtigde beambten het park worden uitgezet.

21 juli 2014

Het besluit van 8 mei 2014 treedt in werking op 21 juli, 10 dagen na publicatie in het Staatsblad. Het besluit van 4 maart 1999 wordt opgeheven.

Bron:Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 mei 2014 betreffende het parkreglement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 11 juli 2014.

Laure Lemmens

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het parkreglement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Afkondigingsdatum : 08/05/2014
Publicatiedatum : 11/07/2014

Gepubliceerd op 16-07-2014

  100